Ktl-icon-tai-lieu

Trợ cấp ốm đau thai sản

Được đăng lên bởi Trung Hải
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 169 lần   |   Lượt tải: 0 lần
COÂNG TY TNHH …….
Maõ ñôn vò : …………..

Maãu soá : C67a - HD

DANH SAÙCH NGÖÔØI LAO ÑOÄNG ÑEÀ NGHÒ HÖÔÛNG CHEÁ ÑOÄ THAI SAÛN
Thaùng 06 quyù II naêm 2013
Soá hieäu taøi khoaûn :

Môû taïi : Ngaân haøng ACB

Toång soá lao ñoäng :

Trong ñoù nöõ :

Toång quyõ löông trong (thaùng ) quyù : ……...…...0.000 VNÑ

Soá :

STT

Hoï vaø teân

A
I Sinh con
1 Vuõ Thò

Thôøi gian
ñoùng BHXH

C

1

7900000000

4,000,000

Soá soå BHXH

B
H

Soá ñeà nghò

Tieàn löông
tính höôûng
BHXH

Soá ngaøy nghæ
Trong kyø

Luõy keá töø
ñaàu naêm

Soá tieàn

2

3

4

5

08 thaùng

183

183

Toång coäng

D
Ngaøy thöïc nghæ
26,100,000
17.05.2013
Ngaøy sinh con
17.05.2013
26,100,000
Ngaøy

Ngöôøi laäp

Ghi chuù

Keá toaùn tröôûng

thaùng
naêm 2013
Thuû tröôûng ñôn vò

COÂNG TY TNHH …….
Maõ ñôn vò : …………..

Maãu soá : C66a - HD

DANH SAÙCH NGÖÔØI LAO ÑOÄNG ÑEÀ NGHÒ HÖÔÛNG CHEÁ ÑOÄ OÁM ÑAU
Thaùng 6 quyù II naêm 2013
Soá hieäu taøi khoaûn :

Môû taïi : Ngaân haøng ACB

Toång soá lao ñoäng :

Trong ñoù nöõ :

Toång quyõ löông trong (thaùng ) quyù : ……...…...0.000 VNÑ

Soá :

STT

Hoï vaø teân

Soá soå BHXH

A
B
I Baûn thaân oám ngaén ngaøy
1 Phaïm Vaên

T

C
7900000001

Soá ñôn vò ñeà nghò

Ñieàu kieän
tính höôûng

Tieàn löông
tính höôûng
BHXH

Thôøi gian
ñoùng BHXH

D

1

Bình thöôøng 5,000,000

Soá ngaøy nghæ
Trong kyø

Soá tieàn

2

3

4

5

D

03naêm 5thg

3

3

432,700

Nghæ töø 15.05.2013
ñeán 17.05.2013

Toång coäng

432,700
Ngaøy

Ngöôøi laäp

Ghi chuù

Luõy keá töø
ñaàu naêm

Keá toaùn tröôûng

thaùng
naêm 2013
Thuû tröôûng ñôn vò

COÂNG TY TNHH …….
Maõ ñôn vò : …………..
Ñieän thoaïi :

Maãu soá : C69a - HD

DANH SAÙCH NGÖÔØI LAO ÑOÄNG ÑEÀ NGHÒ HÖÔÛNG TRÔÏ CAÁP NGHÆ DSPHSK SAU THAI SAÛN
Thaùng 1 quyù I naêm 2013
Soá hieäu taøi khoaûn :

Môû taïi : Ngaân haøng ACB

Toång soá lao ñoäng :

Trong ñoù nöõ :

Toång quyõ löông trong (thaùng ) quyù : ……...…...0.000 VNÑ

Soá :
Soá ñôn vò ñeà nghò

STT

Hoï vaø teân

Soá soå BHXH

Ñieàu kieän tính
höôûng

Luõy keá soá ngaøy höôûng
DSPHSK ñoái vôùi saåy
thai. huùt thai, thai cheát
löu

A

B

C

D

1

2

7900000002

Sanh moå

0

7

1

Nguyeãn Thò

B

Soá ngaøy nghæ trong kyø
Nghæ taïi gia
ñình

Nghæ taäp
trung

Soá tieàn

3

4

Coäng

E

1,837,500

Nghæ töø 23.12.2012
ñeán 31.12.2012

1,837,500
Ngaøy

Ngöôøi laäp

Ghi chuù

BCH. Coâng Ñoaøn cô sôû

Keá toaùn tröôûng

thaùng
naêm 2013
Thuû tröôûng ñôn vò

...
COÂNG TY TNHH …….
Maõ ñôn vò : ………….. Maãu soá :
C67a - HD
DANH SAÙCH NGÖÔØI LAO ÑOÄNG ÑEÀ NGHÒ HÖÔÛNG CHEÁ ÑOÄ THAI SAÛN
Thaùng 06 quyù II naêm 2013
Soá hieäu taøi khoaûn : Môû taïi : Ngaân haøng ACB
Toång soá lao ñoäng : Trong ñoù nöõ :
Toång quyõ löông trong (thaùng ) quyù : ……...…...0.000 VNÑ
Soá :
STT Hoï vaø teân Soá soå BHXH
Soá ñeà nghò
Ghi chuù
Soá ngaøy nghæ
Soá tieàn
Trong kyø
A B C 1 2 3 4 5 D
I
Sinh con
Ngaøy thöïc nghæ
1 Vuõ Thò H 7900000000 4,000,000 08 thaùng 183 183 26,100,000 17.05.2013
Ngaøy sinh con
17.05.2013
Toång coäng 26,100,000
Ngaøy thaùng naêm 2013
Ngöôøi laäp Keá toaùn tröôûng Thuû tröôûng ñôn vò
Tieàn löông
tính höôûng
BHXH
Thôøi gian
ñoùng BHXH
Luõy keá töø
ñaàu naêm
Trợ cấp ốm đau thai sản - Trang 2
Trợ cấp ốm đau thai sản - Người đăng: Trung Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Trợ cấp ốm đau thai sản 9 10 472