Ktl-icon-tai-lieu

Tự kiểm định trường cao đẳng nghề chuẩn

Được đăng lên bởi Bùi Trung Hiếu
Số trang: 134 trang   |   Lượt xem: 4537 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BỘ QUỐC PHÒNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 8
_____________________________

BÁO CÁO
KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH NĂM 2013

Đồng Nai, tháng 8 năm 2013
1

MỤC LỤC

Trang

Danh mục các từ viết tắt

5

PHẦN 1.

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG

6

1

Thông tin chung của Trường.

6

2

Thông tin khái quát về lịch sử phát triển và thành tích nổi bật
của Trường.

6

3

Cơ cấu tổ chức và nhân sự của Trường.

7

4

Các nghề đào tạo và quy mô đào tạo của Trường.

9

5

Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính.

10

PHẦN 2.

KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH CỦA TRƯỜNG

13

1

ĐẶT VẤN ĐỀ

13

2

TỔNG QUAN CHUNG

14

2.1

Căn cứ tự kiểm định.

14

2.2

Mục đích tự kiểm định.

15

2.3

Yêu cầu tự kiểm định.

15

2.4

Phương pháp tự kiểm định.

15

2.5

Các bước tiến hành tự kiểm định.

16

3

TỰ ĐÁNH GIÁ

16

3.1

Tổng hợp kết quả tự kiểm định.

16

3.2

Tự đánh giá theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn.

32

3.2.1

Tiêu chí 1. Mục tiêu và nhiệm vụ.

32

Tiêu chuẩn 1.1.

32

Tiêu chuẩn 1.2.

33

Tiêu chuẩn 1.3.

34

Tiêu chí 2.Tổ chức và quản lý.

36

Tiêu chuẩn 2.1.

36

Tiêu chuẩn 2.2.

37

Tiêu chuẩn 2.3.

39

Tiêu chuẩn 2.4.

40

Tiêu chuẩn 2.5.

41

Tiêu chí 3. Hoạt động dạy và học.

43

Tiêu chuẩn 3.1.

44

Tiêu chuẩn 3.2.

45

Tiêu chuẩn 3.3.

47

Tiêu chuẩn 3.4.

49

3.2.2

3.2.3

2

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7.

3.2.8

Tiêu chuẩn 3.5.

50

Tiêu chuẩn 3.6.

52

Tiêu chuẩn 3.7.

54

Tiêu chuẩn 3.8.

55

Tiêu chí 4. Giảng viên và cán bộ quản lý.

58

Tiêu chuẩn 4.1.

59

Tiêu chuẩn 4.2.

61

Tiêu chuẩn 4.3.

63

Tiêu chuẩn 4.4.

64

Tiêu chuẩn 4.5.

66

Tiêu chuẩn 4.6.

68

Tiêu chuẩn 4.7.

69

Tiêu chuẩn 4.8.

70

Tiêu chí 5. Chương trình và giáo trình.

73

Tiêu chuẩn 5.1.

74

Tiêu chuẩn 5.2.

77

Tiêu chuẩn 5.3.

80

Tiêu chuẩn 5.4.

82

Tiêu chuẩn 5.5.

84

Tiêu chuẩn 5.6.

85

Tiêu chuẩn 5.7.

87

Tiêu chuẩn 5.8.

88

Tiêu chí 6. Thư viện.

91

Tiêu chuẩn 6.1.

91

Tiêu chuẩn 6.2.

93

Tiêu chuẩn 6.3.

95

Tiêu chí 7. Cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học.

97

Tiêu chuẩn 7.1.

97

Tiêu chuẩn 7.2.

98

Tiêu chuẩn 7.3.

99

Tiêu chuẩn 7.4.

100

Tiêu chuẩn 7.5.

101

Tiêu chuẩn 7.6.

102

Tiêu chuẩn 7.7.

103

Tiêu chí 8. Quản lý tài chính.

105

Tiêu chuẩn 8.1.

107
3

3.2.9

PHẦN 3.

Tiêu chuẩn 8.2.

108

Tiêu chuẩn 8.3.

110

Tiêu chuẩn 8.4.

112

Tiêu chuẩn 8.5.

113

Tiêu chí 9. Các dịch vụ cho người học nghề.

115

Tiêu chuẩn 9.1.

116

Tiêu chuẩn 9.2.

117

Tiêu chuẩn 9.3.

118

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

120

Phụ lục 1. Quyết định thành lập Hội đồng tự kiểm định

121

Phụ lục 2. Kế hoạch tự kiểm đ...
1
BỘ QUỐC PHÒNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 8
_____________________________
BÁO CÁO
KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH NĂM 2013
Đồng Nai, tháng 8 năm 2013
Tự kiểm định trường cao đẳng nghề chuẩn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tự kiểm định trường cao đẳng nghề chuẩn - Người đăng: Bùi Trung Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
134 Vietnamese
Tự kiểm định trường cao đẳng nghề chuẩn 9 10 474