Ktl-icon-tai-lieu

Tư vấn học tập

Được đăng lên bởi Phan Thị Trai Anh
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1292 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần 2

MỘT SỐ QUY CHẾ, QUY ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG
TÁC TƯ VẤN HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN
1. Quy định về việc thực hiện "Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy
theo hệ thống tín chỉ - Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày
15 /8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo" (Ban hành kèm theo Quyết định số
376/QĐ-ĐHĐN-ĐT, ngày 29 /01/ 2008 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy định này quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín
chỉ, bao gồm: tổ chức đào tạo; kiểm tra và thi học phần; xét và công nhận tốt nghiệp.
2. Quy định này áp dụng đối với sinh viên các khóa đào tạo hệ chính quy theo học chế
tín chỉ ở trình độ đại học và cao đẳng trong các trường thành viên, phân hiệu và các khoa
trực thuộc của Đại học Đà Nẵng.
Từ “trường” hay “các trường” nói trong quy chế này có nghĩa là các trường thành viên,
phân hiệu bao gồm cả các khoa trực thuộc của Đại học Đà Nẵng. Từ "Hiệu trưởng" có nghĩa là
Hiệu trưởng các trường thành viên, Giám đốc các phân hiệu và Trưởng khoa các khoa trực
thuộc của Đại học Đà Nẵng.
Điều 2. Chương trình giáo dục đại học
1. Chương trình đào tạo đại học, cao đẳng (sau đây gọi tắt là chương trình) thể hiện mục
tiêu, nội dung đào tạo, phương pháp đào tạo và cách thức đánh giá kết quả đào tạo trong toàn
khoá học ở mỗi trình độ. Chương trình đào tạo của mỗi ngành hoặc chuyên ngành do các
trường thành viên xây dựng trên cơ sở chương trình khung do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào
tạo qui định và được Giám đốc Ðại học Đà Nẵng phê duyệt.
Mỗi chương trình gắn với một ngành (kiểu đơn ngành) hoặc với một vài ngành (kiểu
song ngành; kiểu ngành chính - ngành phụ; kiểu 2 văn bằng).
2. Chương trình được cấu trúc từ các học phần thuộc hai khối kiến thức: giáo dục đại
cương và giáo dục chuyên nghiệp.
Khối kiến thức giáo dục đại cương gồm các học phần thuộc các lĩnh vực: khoa học xã
hội và nhân văn, khoa học tự nhiên và toán, ngoại ngữ, giáo dục quốc phòng và giáo dục thể
chất, nhằm trang bị cho sinh viên nền học vấn rộng để tiếp thu tốt kiến thức chuyên môn, tạo
tiềm lực cho người được đào tạo dễ dàng thích nghi với môi trường làm việc, tự cập nhật kiến
thức trước tình hình phát triển nhanh của khoa học và công nghệ.

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp gồm các học phần cơ sở, ngoại ngữ phục vụ
chuyên ngành và các học phần chuyên môn nhằm cung cấp cho người học những kiến thức và
kỹ năng nghề nghiệp ban đầu cần thiết.
3. Khố...
Phần 2
MỘT SỐ QUY CHẾ, QUY ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG
TÁC TƯ VẤN HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN
1. Quy định về việc thực hiện "Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy
theo hệ thống tín chỉ - Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày
15 /8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo" (Ban hành kèm theo Quyết định số
376/QĐ-ĐHĐN-ĐT, ngày 29 /01/ 2008 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy định này quy định đào tạo đại học cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín
chỉ, bao gồm: tổ chức đào tạo; kiểm tra và thi học phần; xét và công nhận tốt nghiệp.
2. Quy định này áp dụng đối với sinh viên các khóa đào tạo hệ chính quy theo học chế
tín chỉ trình độ đại học cao đẳng trong các trường thành viên, phân hiệu các khoa
trực thuộc của Đại học Đà Nẵng.
Từ “trường” hay “các trường” nói trong quy chế này có nghĩa là các trường thành viên,
phân hiệu bao gồm cả các khoa trực thuộc của Đại học Đà Nẵng. Từ "Hiệu trưởng" có nghĩa là
Hiệu trưởng các trường thành viên, Giám đốc các phân hiệu Trưởng khoa các khoa trực
thuộc của Đại học Đà Nẵng.
Điều 2. Chương trình giáo dục đại học
1. Chương trình đào tạo đại học, cao đẳng (sau đây gọi tắt là chương trình) thể hiện mục
tiêu, nội dung đào tạo, phương pháp đào tạo ch thức đánh giá kết quả đào tạo trong toàn
khoá học mỗi trình độ. Chương trình đào tạo của mỗi ngành hoặc chuyên ngành do các
trường thành viên xây dựng trên sở chương trình khung do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào
tạo qui định và được Giám đốc Ðại học Đà Nẵng phê duyệt.
Mỗi chương trình gắn với một ngành (kiểu đơn ngành) hoặc với một vài ngành (kiểu
song ngành; kiểu ngành chính - ngành phụ; kiểu 2 văn bằng).
2. Chương trình được cấu trúc từ các học phần thuộc hai khối kiến thức: giáo dục đại
cương và giáo dục chuyên nghiệp.
Khối kiến thức giáo dục đại cương gồmc học phần thuộc các lĩnh vực: khoa học
hội nhân văn, khoa học t nhiên và toán, ngoại ngữ, giáo dục quốc phòng giáo dục thể
chất, nhằm trang bị cho sinh viên nền học vấn rộng để tiếp thu tốt kiến thức chuyên môn, tạo
tiềm lực cho người được đào tạo dễ dàng thích nghi với môi trường làm việc, tự cập nhật kiến
thức trước tình hình phát triển nhanh của khoa học và công nghệ.
Tư vấn học tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư vấn học tập - Người đăng: Phan Thị Trai Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Tư vấn học tập 9 10 44