Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển dụng FPT

Được đăng lên bởi nguyenducgiang1606
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 498 lần   |   Lượt tải: 0 lần
FPT SOFTWARE TUYỂN DỤNG
Vị trí: Kỹ sư phát triển phần mềm
Nộp hồ sơ:
Gửi CV tiếng Anh vào mail: ChungNTK@fsoft.com.vn
Hoặc gửi cho mình vào gmail: nguyengiangk45s3@gmail.com
Mình sẽ chuyển cho nhân sự
Note: Phần lợi thế để xét ưu tiên nhưng nếu bạn không có thì cứ mạnh dạn nộp vì vào sẽ có
ma cũ hướng dẫn tận tình, còn k biết tiếng Nhật thì đã có phiên dịch 
Thanks and best regards,

#

Số lượngNơi làm
Yêu cầu
tuyển
việc
- Ít nhất 2 năm phát triển Java web
- Tham gia dự án phát triển hệ
- Hiểu rõ framework J2EE 7, 8; SQL
thống FQA và RSS
- Sử dụng thành thạo IDEl: Eclipse,
- Phân tích yêu cầu khách hàng,
Netbean, SVN, UML
hỗ trợ đưa ra giải pháp thiết kế hệ
- Có kiến thức và thành thạo Struts
thống, tạo tài liệu thiết kế kiến trúc
2
Hòa Lạc
2, MVC, Hibernate, Java script,
- Hướng dẫn review member tạo
RSS,CSS, HTML5.
tài liệu thiết kế chi tiết
- Hiểu về thiết kế n-layer.
- Hỗ trợ member thực hiện code,
- Biết sử dụng Linux là một lợi thế
review code member và Fix bug
- Biết tiếng Nhật là một lợi thế
Tốt nghiệp đại học ngành công
Tham gia dự án phát triển hệ
nghệ thông tin loại khá trở lên
thống FQA và RSS
Hiểu rõ framework J2EE 7, 8;
Tạo tài liệu thiết kế chi tiết
SQL
Coding.
Sử dụng thành thạo IDEl: Eclipse,
1
Hòa Lạc
Tạo và thực hiện unit test.
Netbean, SVN, UML
Thực hiện integarion test theo
Có kiến thức và thành thạo Struts
test case.
2, MVC, Hibernate, Java script,
Fix bug
RSS,CSS, HTML5.
Tham gia dự án phát triển hệ
thống FQA và RSS
Phân tích yêu cầu khách hàng, Ít nhất 2 năm phát triển C#
hỗ trợ đưa ra giải pháp thiết kế hệ Hiểu rõ .Net framework
thống, tạo tài liệu thiết kế kiến trúc Hiểu rõ MVVM, MVC
2
Hòa Lạc
Hướng dẫn review member tạo Biết WPF là một lợi thế
tài liệu thiết kế chi tiết
Biết tiếng Nhật là một lợi thế
Hỗ trợ member thực hiện code,
review code member và Fix bug
Tham gia dự án phát triển hệ
thống FQA và RSS
Tạo tài liệu thiết kế chi tiết
Nắm được ngôn ngữ C#
Coding.
Nhanh nhẹn thích học hỏi
1
Hòa Lạc
Tạo và thực hiện unit test.
Biết WPF là một lợi thế
Thực hiện integarion test theo
test case.
Fix bug
Mô tả công việc

1

2

3

4

5

6

Có kinh nghiệm làm PM dự án 2
Tham gia vào làm PM (project
năm trở lên đã từng manage team
management)dự án phát triển BI5-10 người
Tool của 1 khách hàng nổi tiếng
Có khả năng manage team tầm
tại Nhật
10 người.
Dự án phát triển web với khách
Khả năng communication với KH
hàng, các công việc thực hiện
tốt
bao gồm:
Có kinh nghiệm lập trình web 2
Quản lý dự án, tracking công
năm trở lên
việc của member,...
FPT SOFTWARE TUYỂN DỤNG
Vị trí: Kỹ sư phát triển phần mềm
Nộp hồ sơ:
Gửi CV tiếng Anh vào mail: ChungNTK@fsoft.com.vn
Hoặc gửi cho mình vào gmail: nguyengiangk45s3@gmail.com
Mình sẽ chuyển cho nhân sự
Note: Phần lợi thế để xét ưu tiên nhưng nếu bạn không có thì cứ mạnh dạn nộp vì vào sẽ có
ma cũ hướng dẫn tận tình, còn k biết tiếng Nhật thì đã có phiên dịch
Thanks and best regards,
# Mô tả công việc Yêu cầu
Số lượng
tuyển
Nơi làm
việc
1
- Tham gia dự án phát triển hệ
thống FQA và RSS
- Phân tích yêu cầu khách hàng,
hỗ trợ đưa ra giải pháp thiết kế hệ
thống, tạo tài liệu thiết kế kiến trúc
- Hướng dẫn review member tạo
tài liệu thiết kế chi tiết
- Hỗ trợ member thực hiện code,
review code member và Fix bug
- Ít nhất 2 năm phát triển Java web
- Hiểu rõ framework J2EE 7, 8; SQL
- Sử dụng thành thạo IDEl: Eclipse,
Netbean, SVN, UML
- Có kiến thức và thành thạo Struts
2, MVC, Hibernate, Java script,
RSS,CSS, HTML5.
- Hiểu về thiết kế n-layer.
- Biết sử dụng Linux là một lợi thế
- Biết tiếng Nhật là một lợi thế
2 Hòa Lạc
2
Tham gia dự án phát triển hệ
thống FQA và RSS
Tạo tài liệu thiết kế chi tiết
Coding.
Tạo và thực hiện unit test.
Thực hiện integarion test theo
test case.
Fix bug
Tốt nghiệp đại học ngành công
nghệ thông tin loại khá trở lên
Hiểu rõ framework J2EE 7, 8;
SQL
Sử dụng thành thạo IDEl: Eclipse,
Netbean, SVN, UML
Có kiến thức và thành thạo Struts
2, MVC, Hibernate, Java script,
RSS,CSS, HTML5.
1 Hòa Lạc
3
Tham gia dự án phát triển hệ
thống FQA và RSS
Phân tích yêu cầu khách hàng,
hỗ trợ đưa ra giải pháp thiết kế hệ
thống, tạo tài liệu thiết kế kiến trúc
Hướng dẫn review member tạo
tài liệu thiết kế chi tiết
Hỗ trợ member thực hiện code,
review code member và Fix bug
Ít nhất 2 năm phát triển C#
Hiểu rõ .Net framework
Hiểu rõ MVVM, MVC
Biết WPF là một lợi thế
Biết tiếng Nhật là một lợi thế
2 Hòa Lạc
4
Tham gia dự án phát triển hệ
thống FQA và RSS
Tạo tài liệu thiết kế chi tiết
Coding.
Tạo và thực hiện unit test.
Thực hiện integarion test theo
test case.
Fix bug
Nắm được ngôn ngữ C#
Nhanh nhẹn thích học hỏi
Biết WPF là một lợi thế
1 Hòa Lạc
Tuyển dụng FPT - Trang 2
Tuyển dụng FPT - Người đăng: nguyenducgiang1606
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tuyển dụng FPT 9 10 525