Ktl-icon-tai-lieu

V/v: Áp dụng tiền lương tối thiểu

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 121 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
------Số: 3562/LĐTBXH-LĐTL
V/v: Áp dụng tiền lương tối thiểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2012

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 1066/SLĐTBXH ngày 31/8/2012 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
tỉnh Cà Mau về việc áp dụng mức lương tối thiểu đối với Công ty Dịch vụ Thương mại Cà Mau, Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
Theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2011 của Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động
làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan,
tổ chức có thuê mướn lao động, đối với Công ty Dịch vụ Thương mại Cà Mau kinh doanh thua lỗ, không
xây dựng và báo cáo đơn giá tiền lương theo quy định, khi xác nhận quỹ tiền lương thực hiện thì áp dụng
mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định (từ ngày 01/01/2011 đến hết ngày 30/9/2011 theo quy
định tại Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010; từ ngày 01/10/2011 đến hết ngày 31/12/2011
theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011) để xác định quỹ tiền lương chế độ của
người lao động và quỹ tiền lương chế độ của viên chức quản lý theo quy định tại Thông tư số
07/2005/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005, Thông tư số 27/2010/TTBLĐTBXH ngày 14/9/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; từ năm 2012 trở đi thì áp dụng
theo mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định.
Căn cứ vào quỹ tiền lương thực hiện, công ty trả lương cho người lao động theo quy chế trả
lương của công ty, bảo đảm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH
nêu trên.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà
Mau biết và hướng dẫn công ty thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

Tống Thị Minh

...
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------
Số: 3562/LĐTBXH-LĐTL
V/v: Áp dụng tiền lương tối thiểu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2012
Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau
Trả lời công văn số 1066/SLĐTBXH ngày 31/8/2012 của Sở Lao động - Thương binh hội
tỉnh Mau về việc áp dụng mức lương tối thiểu đối với Công ty Dịch vụ Thương mại Mau, Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
Theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông số 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2011 của Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động
làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan,
tổ chức có thuê mướn lao động, đối với Công ty Dịch vụ Thương mại Cà Mau kinh doanh thua lỗ, không
xây dựng và báo cáo đơn giá tiền lương theo quy định, khi xác nhận quỹ tiền lương thực hiện thì áp dụng
mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định (từ ngày 01/01/2011 đến hết ngày 30/9/2011 theo quy
định tại Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010; từ ngày 01/10/2011 đến hết ngày 31/12/2011
theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011) để xác định quỹ tiền lương chế độ của
người lao động quỹ tiền lương chế độ của viên chức quản theo quy định tại Thông số
07/2005/TT-BLĐTBXH, Thông số 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005, Thông số 27/2010/TT-
BLĐTBXH ngày 14/9/2010 của Bộ Lao động - Thương binh hội; từ năm 2012 trở đi thì áp dụng
theo mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định.
Căn cứ vào quỹ tiền lương thực hiện, công ty trả lương cho người lao động theo quy chế trả
lương của công ty, bảo đảm quy định tại khoản 1 khoản 2 Điều 4 Thông số 23/2011/TT-BLĐTBXH
nêu trên.
Bộ Lao động - Thương binh hội trả lời để Sở Lao động - Thương binh hội tỉnh
Mau biết và hướng dẫn công ty thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh
V/v: Áp dụng tiền lương tối thiểu - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
V/v: Áp dụng tiền lương tối thiểu 9 10 794