Ktl-icon-tai-lieu

V/v báo cáo công tác chỉ đạo việc mặc đồng phục của học sinh, sinh viên

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 188 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8631/BGDĐT-CTHSSV

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2012

V/v báo cáo công tác chỉ đạo việc mặc đồng phục
của học sinh, sinh viên

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo
Căn cứ Thông tư số 26/2009/TT-BGDDT ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định về việc
mặc đồng phục và lễ phục của học sinh, sinh viên; Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo báo
cáo công tác chỉ đạo việc mặc đồng phục theo quy định của Thông tư với các vấn đề cụ thể sau:
1. Báo cáo kết quả các Nhà trường thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc may mặc đồng phục
từ năm học 2009 - 2010 đến nay.
2. Công tác xử lý các nguồn tin phản hồi của Phụ huynh học sinh và dư luận xã hội trước vấn đề may mặc đồng
phục trong những năm vừa qua.
3. Các ý kiến bổ sung, sửa đổi, đề xuất, kiến nghị trong quá trình thực hiện Thông tư.
Nhận được công văn này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc triển khai thực
hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả bằng văn bản và email về Bộ Giáo dục và Đào tạo, qua Vụ Công tác học
sinh, sinh viên trước ngày 25/12/2012.
Địa chỉ liên hệ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng - Hà
Nội (điện thoại: 043.869.4916, 0983.92.5558; Email: ntmthu@moet.edu.vn).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ CTHSSV.

Trần Quang Quý

...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 8631/BGDĐT-CTHSSV
V/v báo cáo công tác chỉ đạo việc mặc đồng phục
của học sinh, sinh viên
Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2012
Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo
Căn cứ Thông tư số 26/2009/TT-BGDDT ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định về việc
mặc đồng phục và lễ phục của học sinh, sinh viên; Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo báo
cáo công tác chỉ đạo việc mặc đồng phục theo quy định của Thông tư với các vấn đề cụ thể sau:
1. Báo cáo kết quả các Nhà trường thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc may mặc đồng phục
từ năm học 2009 - 2010 đến nay.
2. Công tác xử lý các nguồn tin phản hồi của Phụ huynh học sinh và dư luận xã hội trước vấn đề may mặc đồng
phục trong những năm vừa qua.
3. Các ý kiến bổ sung, sửa đổi, đề xuất, kiến nghị trong quá trình thực hiện Thông tư.
Nhận được công văn này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc triển khai thực
hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả bằng văn bản và email về Bộ Giáo dục và Đào tạo, qua Vụ Công tác học
sinh, sinh viên trước ngày 25/12/2012.
Địa chỉ liên hệ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng - Hà
Nội (điện thoại: 043.869.4916, 0983.92.5558; Email: ntmthu@moet.edu.vn).
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ CTHSSV.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý
V/v báo cáo công tác chỉ đạo việc mặc đồng phục của học sinh, sinh viên - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
V/v báo cáo công tác chỉ đạo việc mặc đồng phục của học sinh, sinh viên 9 10 172