Ktl-icon-tai-lieu

V/v báo cáo sơ kết học kỳ 1

Được đăng lên bởi dien7979
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 628 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND HUYỆN NGHĨA HÀNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GD&ĐT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:
/ PGD-ĐT
V/v báo cáo sơ kết học kỳ 1
năm học 2012-2013

Nghĩa Hành, ngày 22 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trong huyện.
Căn cứ Quyết định số 1866/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 5 năm 2012 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học
2012-2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2012 của
UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học
2012- 2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường
xuyên;
Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2012-2013 của ngành
Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi;
Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2012-2013 của Phòng
Giáo dục và Đào tạo huyện Nghĩa Hành;
Phòng Giáo dục và Đào tạo Nghĩa Hành yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị
báo cáo sơ kết học kỳ 1 năm học 2012-2013 với các nội dung, yêu cầu cụ thể sau:
I. Yêu cầu chung:
1. Việc sơ kết học kỳ 1, xác định nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2012-2013
phải được đánh giá đúng thực trạng công tác giáo dục của các đơn vị, xác định
rõ những chuyển biến tích cực để biểu dương và làm cơ sở để đề xuất khen
thưởng những điển hình tiên tiến vào dịp tổng kết năm học; đồng thời cần nhìn
nhận rõ những tồn tại, yếu kém để tiếp tục khắc phục; đề xuất những biện pháp
để tháo gỡ nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.
Việc báo cáo số liệu phải căn cứ vào thống kê đầu năm học, báo cáo
thống kê giữa năm học và phải phân tích chính xác số lượng học sinh (tăng,
giảm từng khối lớp do những nguyên nhân cụ thể theo biểu mẫu đính kèm để
làm cơ sở tổng hợp giải trình với các cấp có thẩm quyền về nguyên nhân tăng,
giảm học sinh so với đầu năm học; nếu có những chênh lệch so với thống kê
giữa năm cần ghi rõ nguyên nhân.
2. Khi đề ra phương hướng học kỳ 2, cần phải căn cứ vào mục tiêu của địa
phương, đơn vị nhằm thực hiện mục tiêu chung của toàn ngành, cần nêu rõ
những biện pháp và thời gian thực hiện để đạt mục tiêu đã xây dựng.
3. Cùng với việc gửi báo cáo bằng văn bản, các đơn vị gửi báo cáo về
Phòng Giáo dục và Đào tạo qua địa chỉ dienthpgd@gmail.com
II. Thời gian báo cáo:
1

Các đơn vị nộp báo cáo sơ kết học kỳ, hồ sơ trường học giữa năm về
Phòng Giáo dục và Đào tạo ( đ/c Nguyễn Sĩ Điền) trước ngày 10 tháng 01
năm 2013. Những đơn vị báo cáo chậm, thủ trưởng đơn vị phải chịu trách
nhiệm.
III. Nội dung báo cáo:
1. Thống kê số ...
UBND HUYỆN NGHĨA HÀNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GD&ĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: / PGD-ĐT Nghĩa Hành, ngày 22 tháng 12 năm 2012
V/v báo cáo sơ kết học kỳ 1
năm học 2012-2013
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trong huyện.
Căn cứ Quyết định số 1866/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 5 năm 2012 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học
2012-2013 của giáo dục mầm non, go dục phổ thông, giáo dục thường xuyên;
Căn c Quyết định s 1027/QĐ-UBND ny 09 tháng 7 năm 2012 ca
UBND tnh Quảng Ngãi v việc ban hành khung kế hoạch thời gian m học
2012- 2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giáo dục thường
xuyên;
Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2012-2013 của ngành
Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi;
Căn cứ pơng hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2012-2013 của Phòng
Giáo dục và Đào tạo huyn Nga Hành;
Phòng Giáo dục Đào to Nghĩa Hành yêu cu Hiệu trưởng các đơn vị
báo cáo sơ kết học k1 năm học 2012-2013 với các nội dung, yêu cầu cụ thể sau:
I. Yêu cầu chung:
1. Việckết học kỳ 1, xác định nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2012-2013
phải được đánh giá đúng thực trạng công tác giáo dục của các đơn vị, xác định
những chuyển biến tích cực để biểu dương làm cơ sở để đề xuất khen
thưởng những điển hình tiên tiến vào dịp tổng kết năm học; đồng thời cần nhìn
nhận những tồn tại, yếu kém để tiếp tục khắc phục; đề xuất những biện pháp
để tháo gỡ nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.
Việc báo cáo s liệu phải căn cứ vào thống đầu năm học, báo cáo
thống giữa năm học phải phân tích chính xác s lượng học sinh (tăng,
giảm từng khối lớp do những nguyên nhân cụ thể theo biểu mẫu đính kèm để
làm sở tổng hợp giải trình với các cấp thẩm quyền về nguyên nhân tăng,
giảm học sinh so với đầu năm học; nếu những chênh lệch so với thống
giữa năm cần ghi rõ nguyên nhân.
2. Khi đề ra phương hướng học kỳ 2, cần phải căn cứ vào mục tiêu của địa
phương, đơn vị nhằm thực hiện mục tiêu chung của toàn ngành, cần nêu
những biện pháp và thời gian thực hiện để đạt mục tiêu đã xây dựng.
3. Cùng với việc gửi báo cáo bằng văn bản, các đơn v gửi báo cáo v
Phòng Giáo dục và Đào tạo qua địa chỉ dienthpgd@gmail.com
II. Thời gian báo cáo:
1
V/v báo cáo sơ kết học kỳ 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
V/v báo cáo sơ kết học kỳ 1 - Người đăng: dien7979
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
V/v báo cáo sơ kết học kỳ 1 9 10 330