Ktl-icon-tai-lieu

V/v: Báo cáo thống kê Định kỳ năm học 2012-2013

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 139 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
TẠO
-------Số: 8222/BGDĐT-KHTC
V/v: Báo cáo thống kê Định kỳ
năm học 2012-2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2012

Kính gửi: Các trường trung cấp chuyên nghiệp
Thực hiện Thông tư số 39/2011/TT-BGDĐT ngày 15/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo; Thông tư số
41/2011/TT-BGDĐT ngày 22/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định
chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề
nghị các trường trung cấp chuyên nghiệp thực hiện báo cáo thống kê năm học 2012-2013 như
sau:
1. Tổng hợp số liệu thống kê năm học 2012-2013 theo các biểu mẫu gửi kèm công văn. Đây là
biểu mẫu đưa vào áp dụng lần đầu, trong quá trình sử dụng sẽ tổ chức lấy ý kiến để hoàn thiện
và sử dụng lâu dài.
2. Thời hạn nộp báo cáo thống kê trước ngày 31/12/2012
3. Quy trình gửi báo cáo, trước mắt tạm thời thực hiện:
- Các trường trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Bộ/ngành, đề nghị gửi báo cáo cho Bộ Giáo
dục và Đào tạo và gửi báo cáo cho Bộ/ngành tổng hợp.
- Các trường trung cấp chuyên nghiệp công lập trực thuộc tỉnh và các trường trung cấp chuyên
nghiệp ngoài công lập đóng trên địa bàn tỉnh, đề nghị gửi báo cáo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo
và gửi báo cáo cho Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp.
4. Nơi nhận báo cáo: Báo cáo bằng văn bản, có đầy đủ chữ ký và đóng dấu để xác nhận tính
pháp lý của số liệu. Địa chỉ: Phòng Thống kê, Vụ Kế họach-Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo,
số 49 - Đại Cồ Việt - Hà Nội . Điện thọai: 04-38694075, Fax: 04-36230740. Báo cáo gửi qua
địa chỉ email: ptngoc@moet.edu.vn
5. Biểu mẫu thống kê gửi kèm công văn này có thể lấy từ địa chỉ website của Bộ Giáo dục và
Đào tạo: 
Đề nghị hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp chỉ đạo các đơn vị chức năng thực
hiện và gửi báo cáo đúng thời gian quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Lê Khánh Tuấn

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Bieu mau

2

...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
TẠO
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 8222/BGDĐT-KHTC
V/v: Báo cáo thống kê Định kỳ
năm học 2012-2013
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2012
Kính gửi: Các trường trung cấp chuyên nghiệp
Thực hiện Thông tư số 39/2011/TT-BGDĐT ngày 15/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo; Thông tư số
41/2011/TT-BGDĐT ngày 22/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định
chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề
nghị các trường trung cấp chuyên nghiệp thực hiện báo cáo thống kê năm học 2012-2013 như
sau:
1. Tổng hợp số liệu thống kê năm học 2012-2013 theo các biểu mẫu gửi kèm công văn. Đây là
biểu mẫu đưa vào áp dụng lần đầu, trong quá trình sử dụng sẽ tổ chức lấy ý kiến để hoàn thiện
và sử dụng lâu dài.
2. Thời hạn nộp báo cáo thống kê trước ngày 31/12/2012
3. Quy trình gửi báo cáo, trước mắt tạm thời thực hiện:
- Các trường trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Bộ/ngành, đề nghị gửi báo cáo cho Bộ Giáo
dục và Đào tạo và gửi báo cáo cho Bộ/ngành tổng hợp.
- Các trường trung cấp chuyên nghiệp công lập trực thuộc tỉnh và các trường trung cấp chuyên
nghiệp ngoài công lập đóng trên địa bàn tỉnh, đề nghị gửi báo cáo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo
và gửi báo cáo cho Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp.
4. Nơi nhận báo cáo: Báo cáo bằng văn bản, có đầy đủ chữ ký và đóng dấu để xác nhận tính
pháp lý của số liệu. Địa chỉ: Phòng Thống kê, Vụ Kế họach-Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo,
số 49 - Đại Cồ Việt - Hà Nội . Điện thọai: 04-38694075, Fax: 04-36230740. Báo cáo gửi qua
địa chỉ email: ptngoc@moet.edu.vn
5. Biểu mẫu thống kê gửi kèm công văn này có thể lấy từ địa chỉ website của Bộ Giáo dục và
Đào tạo: www.moet.gov.vn
Đề nghị hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp chỉ đạo các đơn vị chức năng thực
hiện và gửi báo cáo đúng thời gian quy định.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KHTC.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Khánh Tuấn
V/v: Báo cáo thống kê Định kỳ năm học 2012-2013 - Trang 2
V/v: Báo cáo thống kê Định kỳ năm học 2012-2013 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
V/v: Báo cáo thống kê Định kỳ năm học 2012-2013 9 10 72