Ktl-icon-tai-lieu

V/v bổ sung hướng dẫn tổ chức thi thực hành các môn Vật lí, Hóa học và Sinh học.

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 461 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8300/BGDĐT-KTKĐCLGD
V/v bổ sung hướng dẫn tổ chức
thi thực hành các môn Vật lí,
Hóa học và Sinh học.

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo;
- Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc;
- Các đại học, trường đại học có trường THPT Chuyên.
Tiếp theo Công văn số 7458/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 06/11/2012 về việc Hướng dẫn
tổ chức Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn
bổ sung về thi thực hành các môn Vật lí, Hóa học và Sinh học như sau:
1. Phạm vi nội dung thi:
a) Môn Vật lí: Phần Cơ học, Điện học, Quang học.
b) Môn Hóa học: Phân tích định lượng.
c) Môn Sinh học: Sinh thái thích nghi ở thực vật; Hóa sinh và Tế bào học; Sinh lý học
thực vật và Vi sinh học.
2. Danh mục thiết bị tối thiểu cho mỗi thí sinh tham gia dự thi:
a) Môn Vật lí quy định tại Phụ lục 1;
b) Môn Hóa học quy định tại Phụ lục 2;
c) Môn Sinh học quy định tại Phụ lục 3.
3. Một số thiết bị, hóa chất và mẫu vật thí nghiệm được sử dụng trong thi thực hành
sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi tới các Hội đồng coi thi cùng với đề thi.
Nhận được Công văn này, các đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện. Trường hợp cần
trao đổi thêm về các vấn đề liên quan, các đơn vị liên hệ với Cục Khảo thí và Kiểm định
chất lượng giáo dục, 30 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, theo địa chỉ Email:
hsgqg@moet.edu.vn; điện thoại: (04) 38683992, (04) 38684862 và fax: (04) 38683700./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Phạm Vũ Luận (để báo cáo);
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ GDĐT;
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Vinh Hiển

PHỤ LỤC 1
MÔN VẬT LÍ
(Kèm theo Công văn số 8300/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 4 tháng 12 năm 2012)
STT Mã thiết bị

Tên thiết bị

Mô tả chi tiết

I. DỤNG CỤ
PTVL2001 Đế 3 chân

Đế 3 chân hình sao bằng kim loại, nặng khoảng 2,5kg, bền, chắc, ổn định, cỗ lỗ Ф10 mm và vít M6
thẳng góc với lỗ để giữ trục Ф10mm, có các vít chỉnh thăng bằng, sơn màu tối.

2

PTVL2002 Trụ Ф10

Bằng inox đặc Ф10mm, dài 495mm, một đầu ren M6 x 12mm, có tai hồng M6.

3

PTVL2003 Trụ Ф8

Bằng inox đặc Ф8mm dài 150mm, vê tròn mặt cắt.

1

4

PTVL2004

Đồng hồ đo thời gian
hiện số

- Đồng hồ đo thời gian hiện số, có hai thang đo 9,999s và 99,99s, ĐCNN 0,001s. Có 5 kiểu hoạt
động: A, B, A+B , A<—>B, T, thay đổi bằng chuyển mạch. Có 2 ổ cắm 5 chân A, B dùng nối với
cổng quang điện hoặc nam châm điện, 1 ổ cắm 5 chân C chỉ dùng c...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
TẠO
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 8300/BGDĐT-KTKĐCLGD
V/v bổ sung hướng dẫn tổ chức
thi thực hành các môn Vật lí,
Hóa học và Sinh học.
Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2012
Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo;
- Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc;
- Các đại học, trường đại học có trường THPT Chuyên.
Tiếp theo Công văn số 7458/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 06/11/2012 về việc Hướng dẫn
tổ chức Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn
bổ sung về thi thực hành các môn Vật lí, Hóa học và Sinh học như sau:
1. Phạm vi nội dung thi:
a) Môn Vật lí: Phần Cơ học, Điện học, Quang học.
b) Môn Hóa học: Phân tích định lượng.
c) Môn Sinh học: Sinh thái thích nghi ở thực vật; Hóa sinh và Tế bào học; Sinh lý học
thực vật và Vi sinh học.
2. Danh mục thiết bị tối thiểu cho mỗi thí sinh tham gia dự thi:
a) Môn Vật lí quy định tại Phụ lục 1;
b) Môn Hóa học quy định tại Phụ lục 2;
c) Môn Sinh học quy định tại Phụ lục 3.
3. Một số thiết bị, hóa chất và mẫu vật thí nghiệm được sử dụng trong thi thực hành
sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi tới các Hội đồng coi thi cùng với đề thi.
Nhận được Công văn này, các đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện. Trường hợp cần
trao đổi thêm về các vấn đề liên quan, các đơn vị liên hệ với Cục Khảo thí và Kiểm định
chất lượng giáo dục, 30 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, theo địa chỉ Email:
hsgqg@moet.edu.vn; điện thoại: (04) 38683992, (04) 38684862 và fax: (04) 38683700./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Phạm Vũ Luận (để báo cáo);
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ GDĐT;
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển
V/v bổ sung hướng dẫn tổ chức thi thực hành các môn Vật lí, Hóa học và Sinh học. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
V/v bổ sung hướng dẫn tổ chức thi thực hành các môn Vật lí, Hóa học và Sinh học. - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
V/v bổ sung hướng dẫn tổ chức thi thực hành các môn Vật lí, Hóa học và Sinh học. 9 10 326