Ktl-icon-tai-lieu

V/v cam kết cơ chế tài chính và vốn đối ứng cho Dự án "Đầu tư phát triển các trường dạy nghề chất lượng cao"

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 113 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4190/BNN-KH

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2012

V/v cam kết cơ chế tài chính và vốn đối ứng cho
Dự án "Đầu tư phát triển các trường dạy nghề
chất lượng cao"

Kính gửi: Bộ Tài chính
Phúc đáp công văn số 16559/BTC-QLN ngày 27/11/2012 của Bộ Tài chính về việc đề xuất cơ
chế tài chính trong nước cho Dự án "Đầu tư phát triển các trường dạy nghề chất lượng cao" sử
dụng vốn AFD, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin xác nhận lại những nội dung sau:
1. Đồng ý cơ chế 10% cho vay lại và 90% cấp phát đối với hợp phần đầu tư cơ sở vật chất, trang
thiết bị cho 02 trường trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT thụ hưởng dự án là Trường Cao đẳng
nghề Cơ khí nông nghiệp và Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Việt Xô.
2. Bộ Nông nghiệp và PTNT nhất trí với phương án trả nợ của 02 trường nói trên được đính kèm
với Văn kiện dự án đầu tư phát triển các trường dạy nghề chất lượng cao sử dụng vốn ODA của
Chính phủ Pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 1353/QĐ-BLĐTBXH ngày 28/9/2012).
3. Bộ Nông nghiệp và PTNT cam kết bố trí đủ vốn đối ứng phù hợp với tiến độ thực hiện Dự án.
Trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Quý Bộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Dạy nghề;
- Các Vụ: TCCB, Tài chính;
- Cục QLXDCT;
- Trường CĐN Cơ khí Nông nghiệp;
- Trường CĐN Cơ điện Xây dựng Việt Xô;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Đăng Khoa

...
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 4190/BNN-KH
V/v cam kết cơ chế tài chính và vốn đối ứng cho
Dự án "Đầu tư phát triển các trường dạy nghề
chất lượng cao"
Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2012
Kính gửi: Bộ Tài chính
Phúc đáp công văn số 16559/BTC-QLN ngày 27/11/2012 của Bộ Tài chính về việc đề xuất cơ
chế tài chính trong nước cho Dự án "Đầu tư phát triển các trường dạy nghề chất lượng cao" sử
dụng vốn AFD, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin xác nhận lại những nội dung sau:
1. Đồng ý cơ chế 10% cho vay lại và 90% cấp phát đối với hợp phần đầu tư cơ sở vật chất, trang
thiết bị cho 02 trường trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT thụ hưởng dự án là Trường Cao đẳng
nghề Cơ khí nông nghiệp và Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Việt Xô.
2. Bộ Nông nghiệp và PTNT nhất trí với phương án trả nợ của 02 trường nói trên được đính kèm
với Văn kiện dự án đầu tư phát triển các trường dạy nghề chất lượng cao sử dụng vốn ODA của
Chính phủ Pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 1353/QĐ-BLĐTBXH ngày 28/9/2012).
3. Bộ Nông nghiệp và PTNT cam kết bố trí đủ vốn đối ứng phù hợp với tiến độ thực hiện Dự án.
Trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Quý Bộ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Dạy nghề;
- Các Vụ: TCCB, Tài chính;
- Cục QLXDCT;
- Trường CĐN Cơ khí Nông nghiệp;
- Trường CĐN Cơ điện Xây dựng Việt Xô;
- Lưu: VT, KH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đăng Khoa
V/v cam kết cơ chế tài chính và vốn đối ứng cho Dự án "Đầu tư phát triển các trường dạy nghề chất lượng cao" - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
V/v cam kết cơ chế tài chính và vốn đối ứng cho Dự án "Đầu tư phát triển các trường dạy nghề chất lượng cao" 9 10 146