Ktl-icon-tai-lieu

V/v chuẩn bị báo cáo giải trình việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục mầm non và đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 184 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10363/VPCP-KGVX

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012

V/v chuẩn bị báo cáo giải trình việc thực hiện
chính sách pháp luật về giáo dục mầm non và
đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Về đề nghị của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
Khóa XIII (Công văn số 654/UBVNGDTTN13 ngày 10 tháng 12 năm 2012) về việc phân công
lãnh đạo các bộ, ngành báo cáo giải trình việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục mầm
non và đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến
như sau:
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương chuẩn bị báo cáo về tình hình thực hiện chính sách pháp
luật về giáo dục mầm non giai đoạn 2006 - 2012; đánh giá chất lượng và các giải pháp nâng cao
chất lượng giáo dục phổ thông giai đoạn 2006 - 2012, trong đó báo cáo rõ về các giải pháp phát
triển giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2013 - 2015; báo cáo Thủ tướng Chính
phủ trước ngày 20 tháng 12 năm 2012.
2. Ủy quyền Đồng chí Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thay mặt Thủ tướng
Chính phủ báo cáo tại Phiên giải trình do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và
Nhi đồng tổ chức về thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục mầm non và đảm bảo chất lượng
giáo dục phổ thông.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Bộ biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Ủy ban VHGDTNTNNĐ của QH;
- Các Bộ: KHĐT, TC, NV;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: PL, TH, TKBT,
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Hữu Vũ

...
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 10363/VPCP-KGVX
V/v chuẩn bị báo cáo giải trình việc thực hiện
chính sách pháp luật về giáo dục mầm non và
đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông
Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012
Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Về đề nghị của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
Khóa XIII (Công văn số 654/UBVNGDTTN13 ngày 10 tháng 12 năm 2012) về việc phân công
lãnh đạo các bộ, ngành báo cáo giải trình việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục mầm
non và đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến
như sau:
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương chuẩn bị báo cáo về tình hình thực hiện chính sách pháp
luật về giáo dục mầm non giai đoạn 2006 - 2012; đánh giá chất lượng và các giải pháp nâng cao
chất lượng giáo dục phổ thông giai đoạn 2006 - 2012, trong đó báo cáo rõ về các giải pháp phát
triển giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2013 - 2015; báo cáo Thủ tướng Chính
phủ trước ngày 20 tháng 12 năm 2012.
2. Ủy quyền Đồng chí Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thay mặt Thủ tướng
Chính phủ báo cáo tại Phiên giải trình do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và
Nhi đồng tổ chức về thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục mầm non và đảm bảo chất lượng
giáo dục phổ thông.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Bộ biết, thực hiện.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Ủy ban VHGDTNTNNĐ của QH;
- Các Bộ: KHĐT, TC, NV;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: PL, TH, TKBT,
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3)
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ
V/v chuẩn bị báo cáo giải trình việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục mầm non và đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
V/v chuẩn bị báo cáo giải trình việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục mầm non và đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông 9 10 684