Ktl-icon-tai-lieu

V/v đăng ký thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2013.

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 222 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------Số: 8976/BGDĐT-GDĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

V/v đăng ký thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính
quy năm 2013.

Kính gửi: - Các đại học, học viện,
- Các trường đại học và cao đẳng
- Các trường sĩ quan đào tạo trình độ đại học, cao đẳng

Để có thông tin đầy đủ, chính xác của các cơ sở giáo dục đại học trong kỳ thi tuyển sinh đại học,
cao đẳng hệ chính quy năm 2013 nhằm công bố công khai trên website của Bộ Giáo dục và Đào
tạo và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, gia đình thí sinh trong việc chọn trường, ngành nghề
đào tạo; Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, các
trường sĩ quan đào tạo trình độ đại học, cao đẳng (sau đây gọi tắt là các trường) đăng ký thông
tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013 (theo mẫu Phụ lục kèm theo) như sau:
a) Tên trường, địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ Website của trường.
b) Tên ngành, mã ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng.
c) Khối thi hoặc khối xét tuyển tương ứng của từng ngành.
d) Vùng tuyển sinh.
đ) Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 (chỉ tiêu của từng ngành, tổng chỉ tiêu từng trình độ và
tổng chỉ tiêu của trường).
e) Phương thức tuyển sinh theo từng trình độ đào tạo (tổ chức thi hoặc không tổ chức).
g) Các thông tin khác như: Điều kiện tuyển sinh các ngành năng khiếu, môn thi năng khiếu, hệ
số môn năng khiếu (nếu có); số chỗ trong ký túc xá; điểm xét tuyển chung toàn trường hoặc theo
ngành, khối thi; mức học phí tính theo tháng (đối với các trường ngoài công lập), các chương
trình đào tạo theo chương trình tiên tiến được Bộ cho phép,....
Mẫu đăng ký thông tin tuyển sinh được tải về từ trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào
tạo tại địa chỉ: 

Đề nghị các trường gửi thông tin đăng ký tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013
về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Đại học) theo đường chuyển phát nhanh, địa chỉ
Vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội và
qua Email theo địa chỉ: htnga@moet.edu.vn trước ngày 10/01/2013. Mọi thông tin chi tiết xin
liên hệ điện thoại: 04-38692392; fax: 04-38681550.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường đăng ký thông tin tuyển sinh đầy đủ các nội dung,
đúng cấu trúc và đúng thời hạn quy định./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục KT&KĐ CLGD (để ph/ hợp);
- Vụ Kế hoạch - Tài chí...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 8976/BGDĐT-GDĐH
V/v đăng ký thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính
quy năm 2013.
Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012
Kính gửi: - Các đại học, học viện,
- Các trường đại học và cao đẳng
- Các trường sĩ quan đào tạo trình độ đại học, cao đẳng
Để có thông tin đầy đủ, chính xác của các cơ sở giáo dục đại học trong kỳ thi tuyển sinh đại học,
cao đẳng hệ chính quy năm 2013 nhằm công bố công khai trên website của Bộ Giáo dục và Đào
tạo và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, gia đình thí sinh trong việc chọn trường, ngành nghề
đào tạo; Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, các
trường sĩ quan đào tạo trình độ đại học, cao đẳng (sau đây gọi tắt là các trường) đăng ký thông
tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013 (theo mẫu Phụ lục kèm theo) như sau:
a) Tên trường, địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ Website của trường.
b) Tên ngành, mã ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng.
c) Khối thi hoặc khối xét tuyển tương ứng của từng ngành.
d) Vùng tuyển sinh.
đ) Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 (chỉ tiêu của từng ngành, tổng chỉ tiêu từng trình độ và
tổng chỉ tiêu của trường).
e) Phương thức tuyển sinh theo từng trình độ đào tạo (tổ chức thi hoặc không tổ chức).
g) Các thông tin khác như: Điều kiện tuyển sinh các ngành năng khiếu, môn thi năng khiếu, hệ
số môn năng khiếu (nếu có); số chỗ trong ký túc xá; điểm xét tuyển chung toàn trường hoặc theo
ngành, khối thi; mức học phí tính theo tháng (đối với các trường ngoài công lập), các chương
trình đào tạo theo chương trình tiên tiến được Bộ cho phép,....
Mẫu đăng ký thông tin tuyển sinh được tải về từ trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào
tạo tại địa chỉ: http://www.moet.gov.vn.
V/v đăng ký thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2013. - Trang 2
V/v đăng ký thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2013. - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
V/v đăng ký thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2013. 9 10 917