Ktl-icon-tai-lieu

V/v: Đề nghị báo cáo khẩn về việc tổ chức thi người đẹp trong các trường phổ thông

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 125 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------Số: 8244/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Đề nghị báo cáo khẩn về
việc tổ chức thi người đẹp trong
các trường phổ thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo
Hiện nay, cử tri có ý kiến về việc một số trường phổ thông tổ chức thi người đẹp hoặc các cuộc
thi tương tự không có tác dụng giáo dục, ảnh hưởng không tốt đến việc học tập của học sinh. Để
có căn cứ báo cáo và giải trình, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo báo
cáo gấp về việc này.
Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Công tác học sinh, sinh viên), 49 Đại Cồ Việt, Hà
Nội, trước ngày 10/12/2012.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Công tác HSSV). Điện thoại: 04 38694
984/ 0904 388 614; email: ntttu@moet.edu.vn.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC HSSV
Nơi nhận
- Như trên (để t/h);
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Trần Quang Quý (để b/c);
- Lưu VT, CTHSSV.

Ngũ Duy Anh

...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 8244/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Đề nghị báo cáo khẩn về
việc tổ chức thi người đẹp trong
các trường phổ thông
Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2012
Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo
Hiện nay, cử tri có ý kiến về việc một số trường phổ thông tổ chức thi người đẹp hoặc các cuộc
thi tương tự không có tác dụng giáo dục, ảnh hưởng không tốt đến việc học tập của học sinh. Để
có căn cứ báo cáo và giải trình, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo báo
cáo gấp về việc này.
Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Công tác học sinh, sinh viên), 49 Đại Cồ Việt, Hà
Nội, trước ngày 10/12/2012.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Công tác HSSV). Điện thoại: 04 38694
984/ 0904 388 614; email: ntttu@moet.edu.vn.
Nơi nhận
- Như trên (để t/h);
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Trần Quang Quý (để b/c);
- Lưu VT, CTHSSV.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC HSSV
Ngũ Duy Anh
V/v: Đề nghị báo cáo khẩn về việc tổ chức thi người đẹp trong các trường phổ thông - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
V/v: Đề nghị báo cáo khẩn về việc tổ chức thi người đẹp trong các trường phổ thông 9 10 419