Ktl-icon-tai-lieu

V/v điều hành kinh doanh xăng dầu

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 248 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6983/BTC-QLG

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2013

V/v điều hành kinh doanh xăng dầu

Kính gửi: Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối
Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
(sau đây gọi tắt là Nghị định số 84/2009/NĐ-CP);
Căn cứ Thông tư số 234/2009/TT-BTC ngày 9/12/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hình
thành, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá Xăng dầu theo quy định tại Nghị định số
84/2009/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Thông tư số 234/2009/TT-BTC);
Căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây;
Căn cứ đăng ký giá của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối; sau khi thống nhất với
Bộ Công Thương; trên cơ sở nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo các quy định tại Nghị định số
84/2009/NĐ-CP, Thông tư số 234/2009/TT-BTC (trong đó thuế suất thuế nhập khẩu, mức trích
Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như quy định hiện hành) thì chênh lệch giữa giá cơ sở bình quân 30
ngày từ ngày 30/4/2013 đến ngày 29/5/2013 và giá bán hiện hành các mặt hàng xăng dầu như
sau:
Đơn vị tính: VNĐ/lít,kg.

Giá bán hiện hành

Giá cơ sở

Chênh lệch giữa giá
bán hiện hành với giá
cơ sở

(1)

(2)

(3) = (1) - (2)

1. Xăng RON 92

23.330

23.729

- 399

2. Điêzen 0,05 S

21.250

21.652

- 402

3. Dầu hỏa

21.300

21.590

- 290

4. Dầu madút

18.450

18.606

- 156

Mặt hàng

Ghi chú: (+) giá hiện hành cao hơn giá cơ sở; (-): giá hiện hành thấp hơn giá cơ sở; mức giá
hiện hành lấy theo giá bán hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

Trên cơ sở chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán hiện hành theo tính toán như trên, Liên Bộ Tài
chính - Công Thương thống nhất chỉ đạo điều hành kinh doanh xăng dầu như sau:
1. Không tăng giá; giữ ổn định giá bán, mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các chủng loại xăng
dầu như hiện hành.
2. Cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được sử dụng Quỹ Bình ổn giá tính
cho lượng xăng, dầu thực tế bán ra ở nhiệt độ thực tế đối với các mặt hàng xăng, dầu cụ thể như
sau:
Xăng sử dụng 400 đồng/lít;
Dầu hỏa sử dụng 290 đồng/lít;
Dầu điêzen sử dụng 400 đồng/lít;
Dầu madut sử dụng 160 đồng/kg.
3. Về thời điểm thực hiện:
Thời điểm thực hiện đối với mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: Áp dụng từ 0 giờ 00 phút
ngày 01 tháng 6 năm 2013.
Bộ Tài chính thông báo và yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối báo cáo tình
hình thực hiện về Liên Bộ Tài chính - Công Thương để Liên Bộ theo dõi, ...
BỘ TÀI CHÍNH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 6983/BTC-QLG
V/v điều hành kinh doanh xăng dầu
Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2013
Kính gửi: Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối
Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
(sau đây gọi tắt là Nghị định số 84/2009/NĐ-CP);
Căn cứ Thông tư số 234/2009/TT-BTC ngày 9/12/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hình
thành, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá Xăng dầu theo quy định tại Nghị định số
84/2009/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Thông tư số 234/2009/TT-BTC);
Căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây;
Căn cứ đăng ký giá của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối; sau khi thống nhất với
Bộ Công Thương; trên cơ sở nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo các quy định tại Nghị định số
84/2009/NĐ-CP, Thông tư số 234/2009/TT-BTC (trong đó thuế suất thuế nhập khẩu, mức trích
Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như quy định hiện hành) thì chênh lệch giữa giá cơ sở bình quân 30
ngày từ ngày 30/4/2013 đến ngày 29/5/2013 và giá bán hiện hành các mặt hàng xăng dầu như
sau:
Đơn vị tính: VNĐ/lít,kg.
Mặt hàng
Giá bán hiện hành Giá cơ sở
Chênh lệch giữa giá
bán hiện hành với giá
cơ sở
(1) (2) (3) = (1) - (2)
1. Xăng RON 92 23.330 23.729 - 399
2. Điêzen 0,05 S 21.250 21.652 - 402
3. Dầu hỏa 21.300 21.590 - 290
4. Dầu madút 18.450 18.606 - 156
Ghi chú: (+) giá hiện hành cao hơn giá cơ sở; (-): giá hiện hành thấp hơn giá cơ sở; mức giá
hiện hành lấy theo giá bán hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.
V/v điều hành kinh doanh xăng dầu - Trang 2
V/v điều hành kinh doanh xăng dầu - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
V/v điều hành kinh doanh xăng dầu 9 10 249