Ktl-icon-tai-lieu

V/v đóng gói bao bì, dán nhãn phụ sản phẩm tại kho ngoại quan.

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 163 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------Số: 3330/TCHQ-GSQL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2013

V/v đóng gói bao bì, dán nhãn phụ sản phẩm tại
kho ngoại quan.

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.
Trả lời công văn số 1931/HQHCM-GSQL ngày 04/6/2013 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí
Minh về việc nêu tại trích yếu. Căn cứ Điều 47 Luật Hải quan 2005, Điều 23 Nghị định
154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cho Công ty Cổ phần
Transimex - Sài Gòn thực hiện dịch vụ đóng gói mặt hàng nước giải khát từ Anh quốc vào thùng
carton, dán nhãn phụ vào sản phẩm tại kho ngoại quan để tái xuất sang Australia.
2. Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các Chi cục hải quan quản lý kho
ngoại quan giám sát chặt chẽ đảm bảo thực hiện đúng quy định; không được nhập khẩu các sản
phẩm này vào Việt Nam.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b).

Vũ Ngọc Anh

...
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 3330/TCHQ-GSQL
V/v đóng gói bao bì, dán nhãn phụ sản phẩm tại
kho ngoại quan.
Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2013
Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.
Trả lời công văn số 1931/HQHCM-GSQL ngày 04/6/2013 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí
Minh về việc nêu tại trích yếu. Căn cứ Điều 47 Luật Hải quan 2005, Điều 23 Nghị định
154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cho Công ty Cổ phần
Transimex - Sài Gòn thực hiện dịch vụ đóng gói mặt hàng nước giải khát từ Anh quốc vào thùng
carton, dán nhãn phụ vào sản phẩm tại kho ngoại quan để tái xuất sang Australia.
2. Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các Chi cục hải quan quản lý kho
ngoại quan giám sát chặt chẽ đảm bảo thực hiện đúng quy định; không được nhập khẩu các sản
phẩm này vào Việt Nam.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh
V/v đóng gói bao bì, dán nhãn phụ sản phẩm tại kho ngoại quan. - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
V/v đóng gói bao bì, dán nhãn phụ sản phẩm tại kho ngoại quan. 9 10 272