Ktl-icon-tai-lieu

V/v đưa Trường ĐH Hàng hải vào trong danh sách các trường trọng điểm và đổi tên trường

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 122 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1309/VPCP-KGVX

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2013

V/v đưa Trường ĐH Hàng hải vào trong danh
sách các trường trọng điểm và đổi tên trường

Kính gửi: - Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải đưa Trường Đại học Hàng hải vào danh sách các trường trọng điểm và đổi tên
thành” Trường Đại học Hàng hải Việt Nam” (công văn số 10634/TTr-BGTVT ngày 17 tháng 12 năm 2012), Phó
Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:
Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo lập Đề án xây dựng Trường Đại học Hàng hải thành trường đại học trọng điểm và đổi
tên trường gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan
biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ: TC, KH&CN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, TCCV,
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Khắc Định

...
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1309/VPCP-KGVX
V/v đưa Trường ĐH Hàng hải vào trong danh
sách các trường trọng điểm và đổi tên trường
Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2013
Kính gửi: - Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải đưa Trường Đại học Hàng hải vào danh sách các trường trọng điểm và đổi tên
thành” Trường Đại học Hàng hải Việt Nam” (công văn số 10634/TTr-BGTVT ngày 17 tháng 12 năm 2012), Phó
Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:
Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo lập Đề án xây dựng Trường Đại học Hàng hải thành trường đại học trọng điểm và đổi
tên trường gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan
biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ: TC, KH&CN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, TCCV,
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(3)
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định
V/v đưa Trường ĐH Hàng hải vào trong danh sách các trường trọng điểm và đổi tên trường - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
V/v đưa Trường ĐH Hàng hải vào trong danh sách các trường trọng điểm và đổi tên trường 9 10 69