Ktl-icon-tai-lieu

V/v gửi thông báo tỷ giá

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 177 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------Số: 3611/TCHQ-TXNK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2013

V/v gửi thông báo tỷ giá

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Về việc Thông báo tỷ giá phục vụ thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo nguyên tắc 24/7, Tổng
cục Hải quan kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước như sau:
Ngày 28/12/2012, Bộ Tài chính đã có công văn số 18314/BTC-TCHQ đề nghị Ngân hàng Nhà
nước gửi Thông báo tỷ giá cho Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan): (1) tỷ giá giữa đồng Việt Nam
với Đô la Mỹ chậm nhất là 17 giờ ngày trước liền kề với ngày có hiệu lực áp dụng của Thông
báo và (2) thông báo tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam với một số ngoại tệ chậm nhất là 17 giờ
ngày trước liền kề với ngày đầu tiên có hiệu lực của thông báo để cơ quan Hải quan cập nhật vào
hệ thống dữ liệu điện tử và Trang thông tin điện tử Hải quan, đảm bảo thực hiện thủ tục Hải quan
điện tử theo nguyên tắc 24/7.
Trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp tốt với Tổng cục Hải quan, cơ bản đã gửi
các thông báo tỷ giá cho Tổng cục Hải quan theo đúng thời gian đề nghị tại công văn nêu trên,
tạo thuận lợi cho cơ quan hải quan và cộng đồng doanh nghiệp cập nhật chính xác, kịp thời tỷ giá
tính thuế để áp dụng.
Tuy nhiên, có một số ngày Ngân hàng Nhà nước thông báo tỷ giá muộn (sau 17h vẫn chưa có
Thông báo tỷ giá) nên cuối ngày làm việc Tổng cục Hải quan chưa có tỷ giá để cập nhật vào Hệ
thống phục vụ cho việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo nguyên tắc 24/7. Nhằm hạn chế
tình trạng này, Tổng cục Hải quan đề nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp tục gửi thông báo tỷ giá cho
Tổng cục Hải quan theo đề nghị tại công văn số 18314/BTC-TCHQ ngày 28/12/2012 nêu trên
(trước 17h), đồng thời cử đầu mối liên hệ để Tổng cục Hải quan phối hợp thực hiện (đầu mối
liên hệ của Tổng cục Hải quan là đồng chí Trần Thị Hằng, ĐT: 0915.430.631).
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-PG (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

...
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 3611/TCHQ-TXNK
V/v gửi thông báo tỷ giá
Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2013
Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Về việc Thông báo tỷ giá phục vụ thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo nguyên tắc 24/7, Tổng
cục Hải quan kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước như sau:
Ngày 28/12/2012, Bộ Tài chính đã có công văn số 18314/BTC-TCHQ đề nghị Ngân hàng Nhà
nước gửi Thông báo tỷ giá cho Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan): (1) tỷ giá giữa đồng Việt Nam
với Đô la Mỹ chậm nhất là 17 giờ ngày trước liền kề với ngày có hiệu lực áp dụng của Thông
báo và (2) thông báo tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam với một số ngoại tệ chậm nhất là 17 giờ
ngày trước liền kề với ngày đầu tiên có hiệu lực của thông báo để cơ quan Hải quan cập nhật vào
hệ thống dữ liệu điện tử và Trang thông tin điện tử Hải quan, đảm bảo thực hiện thủ tục Hải quan
điện tử theo nguyên tắc 24/7.
Trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp tốt với Tổng cục Hải quan, cơ bản đã gửi
các thông báo tỷ giá cho Tổng cục Hải quan theo đúng thời gian đề nghị tại công văn nêu trên,
tạo thuận lợi cho cơ quan hải quan và cộng đồng doanh nghiệp cập nhật chính xác, kịp thời tỷ giá
tính thuế để áp dụng.
Tuy nhiên, có một số ngày Ngân hàng Nhà nước thông báo tỷ giá muộn (sau 17h vẫn chưa có
Thông báo tỷ giá) nên cuối ngày làm việc Tổng cục Hải quan chưa có tỷ giá để cập nhật vào Hệ
thống phục vụ cho việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo nguyên tắc 24/7. Nhằm hạn chế
tình trạng này, Tổng cục Hải quan đề nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp tục gửi thông báo tỷ giá cho
Tổng cục Hải quan theo đề nghị tại công văn số 18314/BTC-TCHQ ngày 28/12/2012 nêu trên
(trước 17h), đồng thời cử đầu mối liên hệ để Tổng cục Hải quan phối hợp thực hiện (đầu mối
liên hệ của Tổng cục Hải quan là đồng chí Trần Thị Hằng, ĐT: 0915.430.631).
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-PG (5b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
V/v gửi thông báo tỷ giá - Trang 2
V/v gửi thông báo tỷ giá - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
V/v gửi thông báo tỷ giá 9 10 146