Ktl-icon-tai-lieu

V/v: hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013 - 2014

Được đăng lên bởi hhuongtn75-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1937 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND HUYỆN HƯƠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 220

/PGDĐT

V/v: hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường
xuyên giáo viên năm học 2013 - 2014

Hương Sơn, ngày 15 tháng 11 năm 2013

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Cho giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở
Năm học 2013 - 2014
Thực hiện Công văn 1306/SGDĐT-GDTX ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Sở
Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo
viên năm học 2013 – 2014. Phòng hướng dẫn các đơn vị về nội dung, chương trình,
cách thức tổ chức bồi dưỡng như sau:
I. Nội dung bồi dưỡng:
Phần 1: Nội dung do Bộ biên soạn tài liệu:
Ngoài những nội dung do Sở GD-ĐT và Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức
trong hè 2013. Trong năm học 2013-2014 các trường, cá nhân giáo viên cần tập trung
vào nội dung :
1. Ngành học Mầm non:
Tên và nội dung mô đun
MN2: Đặc điểm phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội; mục tiêu và
kết quả mong đợi ở trẻ MN về tình cảm, kĩ năng xã hội
MN3: Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, những mục tiêu và kết quả
mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ
Tài liệu BDTX cho cán bộ quản lý, giáo viên năm học 20132014-NXB Giáo dục Việt Nam
2. Cấp Tiểu học:
Tên và nội dung mô đun
Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên:
TH31: Tổ chức dạy học cả ngày
TH32: Dạy học phân hóa ở tiểu học
TH33: Thực hành dạy học phân hóa ở tiểu học
Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục của giáo viên:
TH39: Giáo dục kỹ năng sống cho HS Tiểu học qua các môn học
TH40: Thực hành giáo dục kĩ năng sống trong một số môn học ở
TH
TH41:Giáo dục kĩ năng sống cho HS Tiểu học qua các hoạt động
GD
TH42: Thực hành giáo dục kĩ năng sống trong một số hoạt động
ngoại khóa ở tiểu học
3. Cấp Trung học cơ sở:
Tên và nội dung mô đun
Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục

Tự
học

Tập trung
LT
TH

9

6

0

9

6

0

40

20

0

Tự
học

Tập trung
LT
TH

14
14

1
1
15

12

2

1
15

12

2

1
15

Tự
học

Tập trung
LT
TH

THCS1: Đặc điểm tâm sinh lý của HS THCS
8
THCS2: Đặc điểm học tập của HS THCS
10
THCS3: Giáo dục HS THCS cá biệt
10
THCS10: Nâng cao năng lực chăm sóc/hỗ trợ tâm lý cho HS
10
trong quá trình giáo dục
THCS11: Chăm sóc, hỗ trợ tâm lý HS nữ, HS người dân tộc
10
thuộc trường THCS
THCS12: Khắc phục trạng thái tâm lý căng thẳng trong học sinh
10
THCS
Phần 2: Nội dung do Sở biên soạn tài liệu (phần địa phương)

4
2
2

3
3
3

2

3

2

3

2

3

Thời gian thực hiện 40 tiết (30 tiết tự học, 10 tiết học tập trung)
Tài liệu:
- Giá...
UBND HUYỆN HƯƠNG SƠN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 220 /PGDĐT
V/v: hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường
xuyên giáo viên năm học 2013 - 2014
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hương Sơn, ngày 15 tháng 11 năm 2013
HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Cho giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở
Năm học 2013 - 2014
Thực hiện Công văn 1306/SGDĐT-GDTX ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Sở
Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo
viên năm hc 2013 2014. Phòng hướng dẫn các đơn vị về nội dung, chương trình,
cách thức tổ chức bồi dưỡng như sau:
I. Nội dung bồi dưỡng:
Phần 1: Nội dung do Bộ biên soạn tài liệu:
Ngoài những nội dung do Sở GD-ĐT Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức
trong 2013. Trong năm học 2013-2014 các trường, nhân giáo viên cần tập trung
vào nội dung :
1. Ngành học Mầm non:
Tên và nội dung mô đun
Tự
học
Tập trung
LT TH
MN2: Đặc điểm phát triển tình cảm, năng hội; mục tiêu
kết quả mong đợi ở trẻ MN về tình cảm, kĩ năng xã hội
9 6 0
MN3: Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, những mục tiêu kết quả
mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ
9 6 0
Tài liệu BDTX cho cán bộ quản , giáo viên năm hc 2013-
2014-NXB Giáo dục Việt Nam
40 20 0
2. Cấp Tiểu học:
Tên và nội dung mô đun
Tự
học
Tập trung
LT TH
Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên:
TH31: Tổ chức dạy học cả ngày 14 1
TH32: Dạy học phân hóa ở tiểu học 14 1
TH33: Thực hành dạy học phân hóa ở tiểu học 15
Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục của giáo viên:
TH39: Giáo dục kỹ năng sống cho HS Tiểu học qua các môn học 12 2 1
TH40: Thực hành giáo dục năng sống trong một số môn học
TH
15
TH41:Giáo dục kĩ năng sống cho HS Tiểu học qua các hoạt động
GD
12 2 1
TH42: Thực hành giáo dục ng sống trong một số hoạt động
ngoại khóa ở tiểu học
15
3. Cấp Trung học cơ sở:
Tên và nội dung mô đun
Tự
học
Tập trung
LT TH
Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục
V/v: hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013 - 2014 - Trang 2
V/v: hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013 - 2014 - Người đăng: hhuongtn75-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
V/v: hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013 - 2014 9 10 85