Ktl-icon-tai-lieu

V/v hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non theo quy trình rút gọn

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 217 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8299 /BGDĐTKTKĐCLGD
V/v hướng dẫn tự đánh giá
trường mầm non theo quy trình
rút gọn

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo
Để có thông tin về chất lượng giáo dục của các trường mầm non, trường mẫu giáo và nhà trẻ
thuộc các loại hình (sau đây gọi chung là trường mầm non) trong toàn quốc chuẩn bị cho việc
triển khai Dự án Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học của trẻ mầm non, Bộ Giáo dục và Đào
tạo hướng dẫn công tác tự đánh giá trường mầm non theo quy trình rút gọn như sau:
1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo
a) Chỉ đạo các trường mầm non trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai
tự đánh giá chất lượng giáo dục theo Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm
2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo
dục trường mầm non (sau đây gọi tắt là Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT);
b) Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác tự đánh giá trường mầm non, để đến năm 2014 có
100% trường mầm non hoàn thành tự đánh giá với quy trình đầy đủ theo hướng dẫn tại Công
văn số 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về việc hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non (sau đây gọi tắt là Công văn số
7886/BGDĐT-KTKĐCLGD). Tổ chức triển khai đánh giá ngoài và công nhận trường mầm
non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Phấn đấu đến năm 2015 có ít nhất 50% số trường
mầm non của địa phương đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục từ cấp độ 1 trở lên, theo quy định
tại Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường
mầm non (sau đây gọi tắt là Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT).
Kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non của địa phương là điều kiện giải ngân
của Dự án Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non.
c) Tổng hợp báo cáo của các Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện kiểm định chất
lượng giáo dục trường mầm non (theo Phụ lục IV), gửi về Cục Khảo thí và Kiểm định chất
lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 5 năm 2013 và vào cuối năm
học của các năm tiếp theo;
d) Chỉ đạo, thực hiện các biện pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ tại
các trường mầm non.
2. Đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo
a) Kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các trường mầm non trên địa bàn triển khai tự đánh ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
TẠO
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 8299 /BGDĐT-
KTKĐCLGD
V/v hướng dẫn tự đánh giá
trường mầm non theo quy trình
rút gọn
Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2012
Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo
Để có thông tin về chất lượng giáo dục của các trường mầm non, trường mẫu giáo và nhà trẻ
thuộc các loại hình (sau đây gọi chung là trường mầm non) trong toàn quốc chuẩn bị cho việc
triển khai Dự án Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học của trẻ mầm non, Bộ Giáo dục và Đào
tạo hướng dẫn công tác tự đánh giá trường mầm non theo quy trình rút gọn như sau:
1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo
a) Chỉ đạo các trường mầm non trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai
tự đánh giá chất lượng giáo dục theo Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm
2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo
dục trường mầm non (sau đây gọi tắt là Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT);
b) Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác tự đánh giá trường mầm non, để đến năm 2014 có
100% trường mầm non hoàn thành tự đánh giá với quy trình đầy đủ theo hướng dẫn tại Công
văn số 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về việc hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non (sau đây gọi tắt là Công văn số
7886/BGDĐT-KTKĐCLGD). Tổ chức triển khai đánh giá ngoài và công nhận trường mầm
non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Phấn đấu đến năm 2015 có ít nhất 50% số trường
mầm non của địa phương đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục từ cấp độ 1 trở lên, theo quy định
tại Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường
mầm non (sau đây gọi tắt là Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT).
Kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non của địa phương là điều kiện giải ngân
của Dự án Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non.
c) Tổng hợp báo cáo của các Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện kiểm định chất
lượng giáo dục trường mầm non (theo Phụ lục IV), gửi về Cục Khảo thí và Kiểm định chất
lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 5 năm 2013 và vào cuối năm
học của các năm tiếp theo;
d) Chỉ đạo, thực hiện các biện pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ tại
các trường mầm non.
2. Đi vi các Phòng Giáo dc và Đào to
a) Kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các trường mầm non trên địa bàn triển khai tự đánh giá;
b) Tổng hợp báo cáo của các trường mầm non về kết quả tự đánh giá (theo Phụ lục III), báo
cáo Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 4 năm 2013 và vào cuối năm học của các
năm tiếp theo.
3. Đối với các trường mầm non
a) Thành lập hội đồng tự đánh giá theo quy định tại Thông s45/2011/TT-BGDĐT và
ng n s7886/BGT-KTKĐCLGD đ triển khai công c tự đánh giá;
V/v hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non theo quy trình rút gọn - Trang 2
V/v hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non theo quy trình rút gọn - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
V/v hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non theo quy trình rút gọn 9 10 422