Ktl-icon-tai-lieu

V/v kế hoạch triển khai phần mềm phổ cập giáo dục, chống mù chữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 191 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
TẠO
-------Số: 8326/BGDĐT-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2012

V/v kế hoạch triển khai phần mềm phổ cập giáo
dục, chống mù chữ của Bộ Giáo dục và Đào
tạo.

Kính gửi: Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo
Thực hiện kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo
dục - chống mù chữ”, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các sở giáo dục và đào tạo một số
nội dung như sau:
Ngày 24/10/2011, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 5284/QĐ-BGDĐT
phê duyệt đề án “Xây dựng hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục - chống mù chữ”
(PCGD-CMC). Thực hiện kế hoạch của Đề án, Bộ đã tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn
cung cấp hệ thống phần mềm PCGD-CMC để cung cấp, gài đặt và sử dụng thống nhất ở tất cả
Ban chỉ đạo PCGD-CMC các cấp xã, huyện, tỉnh và trung ương của 63 tỉnh/thành phố. Bắt đầu
từ tháng 12/2012, Ban chỉ đạo PCGD-CMC của Bộ phối hợp với các địa phương và nhà thầu
triển khai thí điểm hệ thống phần mềm này tại 12 tỉnh/thành phố là: Hà Nội, Nghệ An, Thanh
Hóa, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Cần Thơ, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Hậu Giang, TP. Hồ Chí Minh, Sóc
Trăng và Đồng Nai.
Trong văn bản số 4987/BGDĐT-CNTT ngày 02/8/2012 về hướng dẫn nhiệm vụ công nghệ
thông tin năm học 2012-2013, Bộ cũng đã có thông báo sẽ cung cấp phần mềm PCGD-CMC để
sử dụng thống nhất trên toàn quốc.
Để đảm bảo việc sử dụng phần mềm PCGD-CMC đồng bộ trên toàn quốc, tránh đầu tư trùng lặp
cũng như đảm bảo hiệu quả của nguồn vốn đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo
dục và đào tạo xem xét, không mua sắm phần mềm PCGD-CMC và chuyền nguồn vốn đó (nếu
có) sang triển khai những nhiệm vụ ưu tiên khác trong kế hoạch.
Kính đề nghị Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo quan tâm chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Cục CNTT (để phối hợp);
- Lưu VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Lê Khánh Tuấn

...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
TẠO
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 8326/BGDĐT-KHTC
V/v kế hoạch triển khai phần mềm phổ cập giáo
dục, chống mù chữ của Bộ Giáo dục và Đào
tạo.
Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2012
Kính gửi: Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo
Thực hiện kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo
dục - chống mù chữ”, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các sở giáo dục và đào tạo một số
nội dung như sau:
Ngày 24/10/2011, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 5284/QĐ-BGDĐT
phê duyệt đề án “Xây dựng hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục - chống mù chữ”
(PCGD-CMC). Thực hiện kế hoạch của Đề án, Bộ đã tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn
cung cấp hệ thống phần mềm PCGD-CMC để cung cấp, gài đặt và sử dụng thống nhất ở tất cả
Ban chỉ đạo PCGD-CMC các cấp xã, huyện, tỉnh và trung ương của 63 tỉnh/thành phố. Bắt đầu
từ tháng 12/2012, Ban chỉ đạo PCGD-CMC của Bộ phối hợp với các địa phương và nhà thầu
triển khai thí điểm hệ thống phần mềm này tại 12 tỉnh/thành phố là: Hà Nội, Nghệ An, Thanh
Hóa, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Cần Thơ, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Hậu Giang, TP. Hồ Chí Minh, Sóc
Trăng và Đồng Nai.
Trong văn bản số 4987/BGDĐT-CNTT ngày 02/8/2012 về hướng dẫn nhiệm vụ công nghệ
thông tin năm học 2012-2013, Bộ cũng đã có thông báo sẽ cung cấp phần mềm PCGD-CMC để
sử dụng thống nhất trên toàn quốc.
Để đảm bảo việc sử dụng phần mềm PCGD-CMC đồng bộ trên toàn quốc, tránh đầu tư trùng lặp
cũng như đảm bảo hiệu quả của nguồn vốn đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo
dục và đào tạo xem xét, không mua sắm phần mềm PCGD-CMC và chuyền nguồn vốn đó (nếu
có) sang triển khai những nhiệm vụ ưu tiên khác trong kế hoạch.
Kính đề nghị Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo quan tâm chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Cục CNTT (để phối hợp);
- Lưu VT, Vụ KHTC.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
V/v kế hoạch triển khai phần mềm phổ cập giáo dục, chống mù chữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Trang 2
V/v kế hoạch triển khai phần mềm phổ cập giáo dục, chống mù chữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
V/v kế hoạch triển khai phần mềm phổ cập giáo dục, chống mù chữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 9 10 104