Ktl-icon-tai-lieu

V/v miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án ưu đãi đầu tư

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 243 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6878/BTC-TCHQ

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2013

V/v miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự
án ưu đãi đầu tư

Kính gửi: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Bộ Tài chính nhận được công văn số 2477/UBND-TNMT ngày 8/4/2013 của UBND TP. Hà Nội
đề nghị xem xét miễn thuế nhập khẩu thiết bị thực hiện dự án "Xây dựng hệ thống xử lý chất thải
công nghiệp để phát điện tại Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội" do Tổ chức NEDO Nhật Bản viện trợ.
Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
1- Thuế đối với dự án ODA không hoàn lại:
Theo quy định tại khoản 1 mục II Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài
chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử
dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thì: "Chủ dự án ODA không hoàn lại, nhà thầu
chính thực hiện dự án ODA không hoàn lại không phải nộp thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc
biệt (nếu có), thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa do Chủ dự án ODA, nhà thầu chính trực tiếp
nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu để thực hiện dự án ODA."
Hồ sơ xuất trình với cơ quan hải quan nơi nhập khẩu hàng hóa thực hiện theo hướng dẫn tại
khoản 1 mục II Thông tư số 123/2007/TT-BTC.
2- Thuế đối với dự án ODA ưu đãi, vay hỗn hợp:
2.1 - Thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định:
Theo quy định tại khoản 1 mục III Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 thì thuế
nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế xuất khẩu,
thuế nhập khẩu, Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Theo đó:
- Thuế nhập khẩu: Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày
13/8/2010 thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu
đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 87/2010/NĐ-CP hoặc
địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định
124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 và Nghị định 53/2010/NĐ-CP ngày 19/5/2010 của Chính
phủ, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập
khẩu, bao gồm: Thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải, vật tư xây dựng trong nước chưa sản
xuất được …

Hồ sơ, thủ tục miễn thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 11, Điều 101, Điều 102,
Điều 103 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính.
- Thuế TTĐB và thuế GTGT:
Căn cứ quy định tại khoản 19, Điều 5 Luậ...
BỘ TÀI CHÍNH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 6878/BTC-TCHQ
V/v miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự
án ưu đãi đầu tư
Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2013
Kính gửi: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Bộ Tài chính nhận được công văn số 2477/UBND-TNMT ngày 8/4/2013 của UBND TP. Hà Nội
đề nghị xem xét miễn thuế nhập khẩu thiết bị thực hiện dự án "Xây dựng hệ thống xử lý chất thải
công nghiệp để phát điện tại Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội" do Tổ chức NEDO Nhật Bản viện trợ.
Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
1- Thuế đối với dự án ODA không hoàn lại:
Theo quy định tại khoản 1 mục II Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài
chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử
dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thì: "Chủ dự án ODA không hoàn lại, nhà thầu
chính thực hiện dự án ODA không hoàn lại không phải nộp thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc
biệt (nếu có), thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa do Chủ dự án ODA, nhà thầu chính trực tiếp
nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu để thực hiện dự án ODA."
Hồ sơ xuất trình với cơ quan hải quan nơi nhập khẩu hàng hóa thực hiện theo hướng dẫn tại
khoản 1 mục II Thông tư số 123/2007/TT-BTC.
2- Thuế đối với dự án ODA ưu đãi, vay hỗn hợp:
2.1 - Thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định:
Theo quy định tại khoản 1 mục III Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 thì thuế
nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế xuất khẩu,
thuế nhập khẩu, Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Theo đó:
- Thuế nhập khẩu: Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày
13/8/2010 thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu
đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 87/2010/NĐ-CP hoặc
địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định
124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 và Nghị định 53/2010/NĐ-CP ngày 19/5/2010 của Chính
phủ, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập
khẩu, bao gồm: Thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải, vật tư xây dựng trong nước chưa sản
xuất được …
V/v miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án ưu đãi đầu tư - Trang 2
V/v miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án ưu đãi đầu tư - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
V/v miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án ưu đãi đầu tư 9 10 8