Ktl-icon-tai-lieu

V/v miễn thuế hàng hóa nhập khẩu tạo TSCĐ

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 200 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3208/TCHQ-TXNK

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2013

V/v miễn thuế hàng hóa nhập khẩu tạo TSCĐ

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3228/HQHP-TXNK ngày 14/5/2013 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về
việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định dự án Nhà máy thủy điện Khe Bố của Công ty cổ phần
thương mại và xây lắp Sao Mai.
Để có cơ sở trả lời vướng mắc nêu tại công văn số 3228/HQHP-TXNK nêu trên, đề nghị Cục Hải quan TP. Hải
Phòng báo cáo:
- Dự án ưu đãi đầu tư Nhà máy thủy điện Khe Bố đã được Cục Hải quan TP. Hải Phòng xử lý miễn thuế theo quy
định tại khoản nào?
- Giá trúng thầu theo quyết định trúng thầu hoặc giá cung cấp hàng hóa theo hợp đồng ủy thác của đơn vị trúng thầu
hoặc đơn vị nhập khẩu ủy thác cho dự án Nhà máy thủy điện Khe Bố có bao gồm thuế nhập khẩu hay không?
- Quan điểm xử lý của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc hàng hóa nhập khẩu cho dự án Nhà máy thủy điện Khe
Bố trước khi thực hiện đăng ký Danh mục miễn thuế theo quy định của Công ty cổ phần thương mại và xây lắp Sao
Mai.
Báo cáo của Cục Hải quan TP. Hải Phòng đề nghị gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày
/6/2013 để tổng hợp báo cáo Bộ.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CST (3).

Lỗ Thị Nhụ

...
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 3208/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng hóa nhập khẩu tạo TSCĐ
Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2013
Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3228/HQHP-TXNK ngày 14/5/2013 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về
việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định dự án Nhà máy thủy điện Khe Bố của Công ty cổ phần
thương mại và xây lắp Sao Mai.
Để có cơ sở trả lời vướng mắc nêu tại công văn số 3228/HQHP-TXNK nêu trên, đề nghị Cục Hải quan TP. Hải
Phòng báo cáo:
- Dự án ưu đãi đầu tư Nhà máy thủy điện Khe Bố đã được Cục Hải quan TP. Hải Phòng xử lý miễn thuế theo quy
định tại khoản nào?
- Giá trúng thầu theo quyết định trúng thầu hoặc giá cung cấp hàng hóa theo hợp đồng ủy thác của đơn vị trúng thầu
hoặc đơn vị nhập khẩu ủy thác cho dự án Nhà máy thủy điện Khe Bố có bao gồm thuế nhập khẩu hay không?
- Quan điểm xử lý của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc hàng hóa nhập khẩu cho dự án Nhà máy thủy điện Khe
Bố trước khi thực hiện đăng ký Danh mục miễn thuế theo quy định của Công ty cổ phần thương mại và xây lắp Sao
Mai.
Báo cáo của Cục Hải quan TP. Hải Phòng đề nghị gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày
/6/2013 để tổng hợp báo cáo Bộ.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng được biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CST (3).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ
V/v miễn thuế hàng hóa nhập khẩu tạo TSCĐ - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
V/v miễn thuế hàng hóa nhập khẩu tạo TSCĐ 9 10 461