Ktl-icon-tai-lieu

V/v miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 178 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7444/BTC-TCHQ

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2013

V/v miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Để thống nhất trong việc xử lý thuế nhập khẩu đối với hàng hóa là máy móc, thiết bị, phương
tiện vận chuyển của các Công ty cho thuê tài chính nhập khẩu cho các dự án ưu đãi đầu tư thuê
tài chính, Bộ Tài chính hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố như sau:
Căn cứ quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11, Nghị định
87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ, Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001
của Chính phủ, Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính;
Căn cứ công văn số 3453/VPCP-KTTH ngày 03/05/2013 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý
kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về việc thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, phương
tiện vận tải thuê tài chính của dự án được hưởng ưu đãi đầu tư thì:
Trường hợp Công ty cho thuê tài chính nhập khẩu máy móc, thiết bị, các phương tiện vận chuyển
để cho đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu quy định tại khoản 7, khoản 9, khoản
11, khoản 12, khoản 14 Điều 101 Thông tư 194/2010/TT-BTC thuê thì cũng được miễn thuế
nhập khẩu như chủ dự án trực tiếp nhập khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số
16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 kể từ ngày 01/05/2013 với điều kiện:
- Công ty cho thuê tài chính và chủ dự án ưu đãi đầu tư phải có hợp đồng thuê tài chính trong đó
ghi rõ giá thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải do các Công ty cho thuê tài chính nhập
khẩu cho các dự án ưu đãi đầu tư thuê không bao gồm thuế nhập khẩu;
- Khi nhập khẩu Công ty cho thuê tài chính phải xuất trình Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn
thuế, Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa miễn thuế do chủ dự án ưu đãi đầu tư đăng ký với cơ quan
hải quan theo quy định hiện hành. Trên cơ sở đó cơ quan hải quan theo dõi trừ lùi vào số lượng
hàng hóa miễn thuế do chủ dự án đăng ký với cơ quan Hải quan theo Phiếu theo dõi trừ lùi đã
được cấp.
- Trường hợp hợp đồng cho thuê tài chính chấm dứt, chủ dự án, hàng hóa không được sử dụng
cho dự án ưu đãi đầu tư như mục đích khi nhập khẩu, Công ty cho thuê tài chính phải báo cáo
với cơ quan hải quan nơi nhập khẩu để xử lý thu thuế nhập khẩu trên phần giá trị còn lại của máy
móc, thiết bị, phương tiện vận tải đã được miễn theo quy định. Dự án ưu đãi đầu tư không được
nhập khẩu hàng hóa thay thế cho hàng hóa đi thuê tài chính đã...
BỘ TÀI CHÍNH
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 7444/BTC-TCHQ
V/v miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị
Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2013
Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Để thống nhất trong việc xử lý thuế nhập khẩu đối với hàng hóa là máy móc, thiết bị, phương
tiện vận chuyển của các Công ty cho thuê tài chính nhập khẩu cho các dự án ưu đãi đầu tư thuê
tài chính, Bộ Tài chính hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố như sau:
Căn cứ quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11, Nghị định
87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ, Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001
của Chính phủ, Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính;
Căn cứ công văn số 3453/VPCP-KTTH ngày 03/05/2013 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý
kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về việc thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, phương
tiện vận tải thuê tài chính của dự án được hưởng ưu đãi đầu tư thì:
Trường hợp Công ty cho thuê tài chính nhập khẩu máy móc, thiết bị, các phương tiện vận chuyển
để cho đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu quy định tại khoản 7, khoản 9, khoản
11, khoản 12, khoản 14 Điều 101 Thông tư 194/2010/TT-BTC thuê thì cũng được miễn thuế
nhập khẩu như chủ dự án trực tiếp nhập khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số
16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 kể từ ngày 01/05/2013 với điều kiện:
- Công ty cho thuê tài chính và chủ dự án ưu đãi đầu tư phải có hợp đồng thuê tài chính trong đó
ghi rõ giá thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải do các Công ty cho thuê tài chính nhập
khẩu cho các dự án ưu đãi đầu tư thuê không bao gồm thuế nhập khẩu;
- Khi nhập khẩu Công ty cho thuê tài chính phải xuất trình Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn
thuế, Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa miễn thuế do chủ dự án ưu đãi đầu tư đăng ký với cơ quan
hải quan theo quy định hiện hành. Trên cơ sở đó cơ quan hải quan theo dõi trừ lùi vào số lượng
hàng hóa miễn thuế do chủ dự án đăng ký với cơ quan Hải quan theo Phiếu theo dõi trừ lùi đã
được cấp.
- Trường hợp hợp đồng cho thuê tài chính chấm dứt, chủ dự án, hàng hóa không được sử dụng
cho dự án ưu đãi đầu tư như mục đích khi nhập khẩu, Công ty cho thuê tài chính phải báo cáo
với cơ quan hải quan nơi nhập khẩu để xử lý thu thuế nhập khẩu trên phần giá trị còn lại của máy
móc, thiết bị, phương tiện vận tải đã được miễn theo quy định. Dự án ưu đãi đầu tư không được
nhập khẩu hàng hóa thay thế cho hàng hóa đi thuê tài chính đã được miễn thuế nhập khẩu.
Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.
V/v miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị - Trang 2
V/v miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
V/v miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị 9 10 735