Ktl-icon-tai-lieu

V/v một số thông tin không chính xác

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 90 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------Số: 333/BGDĐT-GDTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2013

V/v một số thông tin không chính xác

Kính gửi:Các Sở Giáo dục và Đào tạo
Trong thời gian vừa qua, nghe phản ánh của một số địa phương về việc có những tổ chức, cá nhân
mạo danh cán bộ, chuyên viên của Vụ Giáo dục thường xuyên liên hệ với các sở giáo dục và đào tạo
để xin thông tin in niên giám điện thoại, bán sách, tài liệu…
Vụ GDTX khẳng định không có chỉ đạo, không cử chuyên viên đi cơ sở làm những việc trên. Do vậy,
Vụ GDTX xin thông báo để các sở giáo dục và đào tạo biết, chủ động xử lý các tình huống, sự việc có
liên quan theo quy định của pháp luật.
Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển (để b/c)
- Lưu: VT, Vụ GDTX.

Nguyễn Công Hinh

...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 333/BGDĐT-GDTX
V/v một số thông tin không chính xác
Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2013
Kính gửi:Các Sở Giáo dục và Đào tạo
Trong thời gian vừa qua, nghe phản ánh của một số địa phương về việc có những tổ chức, cá nhân
mạo danh cán bộ, chuyên viên của Vụ Giáo dục thường xuyên liên hệ với các sở giáo dục và đào tạo
để xin thông tin in niên giám điện thoại, bán sách, tài liệu…
Vụ GDTX khẳng định không có chỉ đạo, không cử chuyên viên đi cơ sở làm những việc trên. Do vậy,
Vụ GDTX xin thông báo để các sở giáo dục và đào tạo biết, chủ động xử lý các tình huống, sự việc có
liên quan theo quy định của pháp luật.
Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển (để b/c)
- Lưu: VT, Vụ GDTX.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
Nguyễn Công Hinh
V/v một số thông tin không chính xác - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
V/v một số thông tin không chính xác 9 10 547