Ktl-icon-tai-lieu

V/v Phê duyệt danh mục dự án HTKT "Xây dựng đề xuất sẵn sàng tham gia thị trường phát thải" do ADB tài trợ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 142 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 764/TTg-QHQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2013

V/v Phê duyệt danh mục dự án HTKT "Xây dựng
đề xuất sẵn sàng tham gia thị trường phát thải"
do ADB tài trợ

Kính gửi: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi
trường, Tư pháp, Công Thương, Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3105/BKHĐT-KTĐN ngày 14 tháng 5
năm 2013 về việc phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) do Ngân hàng Phát triển
châu Á (ADB) tài trợ không hoàn lại, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Phê duyệt danh mục dự án HTKT "Xây dựng đề xuất sẵn sàng tham gia thị trường phát thải
(PMR)" trị giá 315.000 USD (trong đó ADB tài trợ không hoàn lại 300.000 USD) với các nội
dung như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các cơ quan, hoàn chỉnh văn kiện dự án và chịu
trách nhiệm phê duyệt dự án HTKT nói trên theo đúng quy định; đồng thời phối hợp chặt chẽ với
Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện, bảo đảm mục tiêu đề
ra./.

Nơi nhận:

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, các Vụ: TH,
KTTH, KTN, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

Hoàng Trung Hải

...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 764/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục dự án HTKT "Xây dựng
đề xuất sẵn sàng tham gia thị trường phát thải"
do ADB tài trợ
Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2013
Kính gửi: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi
trường, Tư pháp, Công Thương, Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3105/BKHĐT-KTĐN ngày 14 tháng 5
năm 2013 về việc phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) do Ngân hàng Phát triển
châu Á (ADB) tài trợ không hoàn lại, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Phê duyệt danh mục dự án HTKT "Xây dựng đề xuất sẵn sàng tham gia thị trường phát thải
(PMR)" trị giá 315.000 USD (trong đó ADB tài trợ không hoàn lại 300.000 USD) với các nội
dung như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các cơ quan, hoàn chỉnh văn kiện dự án và chịu
trách nhiệm phê duyệt dự án HTKT nói trên theo đúng quy định; đồng thời phối hợp chặt chẽ với
Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện, bảo đảm mục tiêu đề
ra./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, các Vụ: TH,
KTTH, KTN, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải
V/v Phê duyệt danh mục dự án HTKT "Xây dựng đề xuất sẵn sàng tham gia thị trường phát thải" do ADB tài trợ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
V/v Phê duyệt danh mục dự án HTKT "Xây dựng đề xuất sẵn sàng tham gia thị trường phát thải" do ADB tài trợ 9 10 167