Ktl-icon-tai-lieu

V/v rà soát, điều chỉnh nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm theo QĐ 826/QĐ-LĐTBXH

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 254 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG
BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 651/LĐTBXH-TCDN

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2013

V/v rà soát, điều chỉnh nghề trọng điểm và
trường được lựa chọn nghề trọng điểm theo QĐ
826/QĐ-LĐTBXH

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020; ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về Chương trình dạy nghề và đào tạo, bồi dưỡng
giáo viên ở nước ngoài (tại thông báo số 20/TB-VPCP ngày 15/01/2013 của Văn phòng Chính
phủ); Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương của các đoàn
thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
1. Căn cứ vào Chiến lược và Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam, Chiến lược phát triển dạy
nghề, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và Quy hoạch phát triển nhân lực của ngành, địa
phương thời kỳ 2011-2020 để rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung nghề trọng điểm và trường cao
đẳng nghề, trung cấp nghề công lập được lựa chọn nghề trọng điểm theo Quyết định số 826/QĐLĐTBXH ngày 7/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (theo mẫu tại
Phụ lục 01 đính kèm). Trong đó lưu ý:
- Các trường đã có nghề trọng điểm trong Quyết định số 826/QĐ-LĐTBXH: nghề cấp độ quốc
tế, khu vực có thể thay đổi nếu xét thấy khó thực hiện hoặc nhu cầu đào tạo thấp (không ưu tiên
lựa chọn những nghề có nhu cầu thấp chỉ có 1 trường đào tạo theo Phụ lục 02 đính kèm); nghề
cấp độ quốc gia chỉ thay đổi nếu xét thấy không thể thực hiện được.
- Các trường chưa có nghề trọng điểm trong Quyết định số 826/QĐ-LĐTBXH có thể đề xuất lựa
chọn nghề theo cả 3 cấp độ quốc tế, khu vực, quốc gia.
2. Văn bản đề xuất điều chỉnh, bổ sung nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng
điểm do Lãnh đạo Bộ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương duyệt ký và gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
(qua Tổng cục Dạy nghề, 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng, Hà Nội) trước ngày
15/03/2013, đồng thời gửi kèm bản điện tử theo địa chỉ: khtc.tcdn@gmail.com.
Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở LĐTBXH các tỉnh, Tp trực thuộc TƯ;
- Lưu VT, TCDN.

Nguyễn Ngọc Phi

PHỤ LỤC 1
ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGHỀ TRỌNG ĐIỂM VÀ TRƯ...
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG
BINH VÀ XÃ HỘI
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 651/LĐTBXH-TCDN
V/v rà soát, điều chỉnh nghề trọng điểm và
trường được lựa chọn nghề trọng điểm theo QĐ
826/QĐ-LĐTBXH
Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2013
Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thực hiện Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020; ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về Chương trình dạy nghề và đào tạo, bồi dưỡng
giáo viên ở nước ngoài (tại thông báo số 20/TB-VPCP ngày 15/01/2013 của Văn phòng Chính
phủ); Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương của các đoàn
thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
1. Căn cứ vào Chiến lược và Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam, Chiến lược phát triển dạy
nghề, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và Quy hoạch phát triển nhân lực của ngành, địa
phương thời kỳ 2011-2020 để rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung nghề trọng điểm và trường cao
đẳng nghề, trung cấp nghề công lập được lựa chọn nghề trọng điểm theo Quyết định số 826/QĐ-
LĐTBXH ngày 7/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (theo mẫu tại
Phụ lục 01 đính kèm). Trong đó lưu ý:
- Các trường đã có nghề trọng điểm trong Quyết định số 826/QĐ-LĐTBXH: nghề cấp độ quốc
tế, khu vực có thể thay đổi nếu xét thấy khó thực hiện hoặc nhu cầu đào tạo thấp (không ưu tiên
lựa chọn những nghề có nhu cầu thấp chỉ có 1 trường đào tạo theo Phụ lục 02 đính kèm); nghề
cấp độ quốc gia chỉ thay đổi nếu xét thấy không thể thực hiện được.
- Các trường chưa có nghề trọng điểm trong Quyết định số 826/QĐ-LĐTBXH có thể đề xuất lựa
chọn nghề theo cả 3 cấp độ quốc tế, khu vực, quốc gia.
2. Văn bản đề xuất điều chỉnh, bổ sung nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng
điểm do Lãnh đạo Bộ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương duyệt ký và gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
(qua Tổng cục Dạy nghề, 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng, Hà Nội) trước ngày
15/03/2013, đồng thời gửi kèm bản điện tử theo địa chỉ: khtc.tcdn@gmail.com.
Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.
V/v rà soát, điều chỉnh nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm theo QĐ 826/QĐ-LĐTBXH - Trang 2
V/v rà soát, điều chỉnh nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm theo QĐ 826/QĐ-LĐTBXH - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
V/v rà soát, điều chỉnh nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm theo QĐ 826/QĐ-LĐTBXH 9 10 387