Ktl-icon-tai-lieu

V/v Tăng cường quản lý đầu tư và xử lý tình trạng nợ đọng XDCB trên địa bàn thành phố Hà Nội

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 212 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------Số: 4036/UBND-KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2013

V/v Tăng cường quản lý đầu tư và xử lý tình
trạng nợ đọng XDCB trên địa bàn thành phố Hà
Nội

Kính gửi: - Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước Hà Nội;
- Các: Sở, ban, ngành, đoàn thể, Tổng công ty, Công ty nhà
nước, đơn vị sử dụng vốn đầu tư phát triển từ NSNN;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Thời gian qua, trên địa bàn Thành phố nhiều dự án, công trình đã triển khai hoàn thành, đưa vào
khai thác sử dụng và phát huy hiệu quả đầu tư cao. Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày
10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng
XDCB tại các địa phương, Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ
về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; UBND
Thành phố đã ban hành nhiều quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành việc sử dụng nguồn vốn
đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ để thực hiện các dự án, công
trình trong các năm 2011, 2012, 2013, giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn Thành phố. Tuy nhiên,
do phân cấp rộng và thiếu các biện pháp quản lý đồng bộ dẫn tới tình trạng phê duyệt nhiều dự
án vượt khả năng cân đối vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, thời gian thi
công kéo dài dẫn đến hiệu quả đầu tư chưa cao, gây phân tán và lãng phí nguồn lực. Bên cạnh
đó, việc chỉ đạo, điều hành của các cấp quản lý (từ Thành phố đến cấp huyện, cấp xã) ở một số
nơi chưa quyết liệt, sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước triển khai các công việc liên
quan đến đầu tư XDCB thiếu chặt chẽ; năng lực tổ chức thực hiện quản lý dự án của một số chủ
đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
Nghiêm túc thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư tại công văn số 9590/BKHĐT-TH ngày 20/11/2012, Bộ Tài chính tại công văn
số 6976/BTC-ĐT ngày 31/5/2013 về tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa
phương, UBND Thành phố tại công văn số 8599/UBND-KHĐT ngày 29/10/2012; UBND Thành
phố yêu cầu;
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nội căn cứ ý
kiến chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, tiếp tục và khẩn trương rà soát tình hình nợ XDCB,
kết quả thực hiện và xử lý thời gian qua; tổng hợp báo cáo UBDN Thành phố chỉ đạo xử lý dứt
điểm, nếu cần đề xuất thành lập Tổ công tác chu...
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 4036/UBND-KT
V/v Tăng cường quản lý đầu tư và xử lý tình
trạng nợ đọng XDCB trên địa bàn thành phố Hà
Nội
Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2013
Kính gửi: - Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước Hà Nội;
- Các: Sở, ban, ngành, đoàn thể, Tổng công ty, Công ty nhà
nước, đơn vị sử dụng vốn đầu tư phát triển từ NSNN;
- UBND các quận, huyện, thị xã.
Thời gian qua, trên địa bàn Thành phố nhiều dự án, công trình đã triển khai hoàn thành, đưa vào
khai thác sử dụng và phát huy hiệu quả đầu tư cao. Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày
10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng
XDCB tại các địa phương, Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ
về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; UBND
Thành phố đã ban hành nhiều quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành việc sử dụng nguồn vốn
đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ để thực hiện các dự án, công
trình trong các năm 2011, 2012, 2013, giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn Thành phố. Tuy nhiên,
do phân cấp rộng và thiếu các biện pháp quản lý đồng bộ dẫn tới tình trạng phê duyệt nhiều dự
án vượt khả năng cân đối vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, thời gian thi
công kéo dài dẫn đến hiệu quả đầu tư chưa cao, gây phân tán và lãng phí nguồn lực. Bên cạnh
đó, việc chỉ đạo, điều hành của các cấp quản lý (từ Thành phố đến cấp huyện, cấp xã) ở một số
nơi chưa quyết liệt, sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước triển khai các công việc liên
quan đến đầu tư XDCB thiếu chặt chẽ; năng lực tổ chức thực hiện quản lý dự án của một số chủ
đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
Nghiêm túc thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư tại công văn số 9590/BKHĐT-TH ngày 20/11/2012, Bộ Tài chính tại công văn
số 6976/BTC-ĐT ngày 31/5/2013 về tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa
phương, UBND Thành phố tại công văn số 8599/UBND-KHĐT ngày 29/10/2012; UBND Thành
phố yêu cầu;
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nội căn cứ ý
kiến chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, tiếp tục và khẩn trương rà soát tình hình nợ XDCB,
kết quả thực hiện và xử lý thời gian qua; tổng hợp báo cáo UBDN Thành phố chỉ đạo xử lý dứt
điểm, nếu cần đề xuất thành lập Tổ công tác chuyên trách xử lý nợ XDCB trên địa bàn Thành
phố.
V/v Tăng cường quản lý đầu tư và xử lý tình trạng nợ đọng XDCB trên địa bàn thành phố Hà Nội - Trang 2
V/v Tăng cường quản lý đầu tư và xử lý tình trạng nợ đọng XDCB trên địa bàn thành phố Hà Nội - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
V/v Tăng cường quản lý đầu tư và xử lý tình trạng nợ đọng XDCB trên địa bàn thành phố Hà Nội 9 10 737