Ktl-icon-tai-lieu

V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 321 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2516/BNN-PC

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2013

V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng
cáo.

Kính gửi: - Cục Bảo vệ thực vật;
- Cục Thú y;
- Cục Chăn nuôi;
- Cục Trồng trọt.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân theo Công văn số 360/VPCPTH ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ về việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn có ý kiến về Yêu cầu thẩm định nội dung quảng cáo đối với sản phẩm hàng hóa,
dịch vụ đặc biệt (Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo).
Để có cơ sở trả lời Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị
chuyên ngành có ý kiến theo các nội dung sau:
1. Quảng cáo đối với sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đặc biệt phải được cơ quan có thẩm quyền
thẩm định nội dung trước khi quảng cáo ? (Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc
bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật, thuốc thú y,
vật tư thú y, phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh
học phục vụ chăn nuôi).
2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có cần hướng dẫn quy trình thẩm định nội dung sản
phẩm hàng hóa, dịch vụ đặc biệt không? Nếu có thì nội dung của quy trình này như thế nào?.
Ý kiến trả lời của đơn vị về những nội dung nói trên, xin gửi bằng văn bản về Vụ Pháp chế
trước 14 giờ 00, ngày 03/6/2013 để Vụ nghiên cứu, tổng hợp báo cáo Bộ trưởng. Mọi thông tin
xin liên hệ với đồng chí Nguyễn Thành Trung (Điện thoại: CQ: 04.37347143; DĐ:
0979.985.289; Fax: 04.38232750; email: Nguyenthanhtrung.mard@gmail.com).
Rất mong nhận được sự hợp tác của quý đơn vị.

Nơi nhận:
-Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);

TL.BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

- Lưu: Vt, PC.

Lê Tiến Thức

...
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2516/BNN-PC
V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng
cáo.
Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2013
Kính gửi: - Cục Bảo vệ thực vật;
- Cục Thú y;
- Cục Chăn nuôi;
- Cục Trồng trọt.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân theo Công văn số 360/VPCP-
TH ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ về việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn có ý kiến về Yêu cầu thẩm định nội dung quảng cáo đối với sản phẩm hàng hóa,
dịch vụ đặc biệt (Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo).
Để có cơ sở trả lời Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị
chuyên ngành có ý kiến theo các nội dung sau:
1. Quảng cáo đối với sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đặc biệt phải được cơ quan có thẩm quyền
thẩm định nội dung trước khi quảng cáo ? (Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc
bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật, thuốc thú y,
vật tư thú y, phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh
học phục vụ chăn nuôi).
2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có cần hướng dẫn quy trình thẩm định nội dung sản
phẩm hàng hóa, dịch vụ đặc biệt không? Nếu có thì nội dung của quy trình này như thế nào?.
Ý kiến trả lời của đơn vị về những nội dung nói trên, xin gửi bằng văn bản về Vụ Pháp chế
trước 14 giờ 00, ngày 03/6/2013 để Vụ nghiên cứu, tổng hợp báo cáo Bộ trưởng. Mọi thông tin
xin liên hệ với đồng chí Nguyễn Thành Trung (Điện thoại: CQ: 04.37347143; DĐ:
0979.985.289; Fax: 04.38232750; email: Nguyenthanhtrung.mard@gmail.com).
Rất mong nhận được sự hợp tác của quý đơn vị.
Nơi nhận:
-Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
TL.BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo. - Trang 2
V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo. - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo. 9 10 756