Ktl-icon-tai-lieu

V/v thời điểm nộp bản công bố hợp quy đối với thực phẩm NK

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 142 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
------Số: 475/GSQL-GQ1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2013

V/v thời điểm nộp bản công bố hợp quy đối với
thực phẩm NK

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh
Trả lời công văn số 1356/HQHCM-GSQL ngày 24/4/2013 của đơn vị về thời điểm đăng ký bản
công bố hợp quy đối với thực phẩm nhập khẩu, Tổng cục Hải quan nhất trí với nội dung đơn vị
đã triển khai:
- Đối với mặt hàng rượu và phụ gia thực phẩm thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số
94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ và Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày
30/11/2012 của Bộ Y tế, doanh nghiệp phải đăng ký bản công bố hợp quy trước khi nhập khẩu
hàng hóa;
- Đối với các loại hàng hóa khác chưa có quy định cụ thể, doanh nghiệp thực hiện đăng ký bản
công bố hợp quy với cơ quan chức năng trước khi đưa hàng hóa ra lưu thông.

Nơi nhận:

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, QG1.

Ngô Minh Hải

...
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 475/GSQL-GQ1
V/v thời điểm nộp bản công bố hợp quy đối với
thực phẩm NK
Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2013
Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh
Trả lời công văn số 1356/HQHCM-GSQL ngày 24/4/2013 của đơn vị về thời điểm đăng ký bản
công bố hợp quy đối với thực phẩm nhập khẩu, Tổng cục Hải quan nhất trí với nội dung đơn vị
đã triển khai:
- Đối với mặt hàng rượu và phụ gia thực phẩm thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số
94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ và Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày
30/11/2012 của Bộ Y tế, doanh nghiệp phải đăng ký bản công bố hợp quy trước khi nhập khẩu
hàng hóa;
- Đối với các loại hàng hóa khác chưa có quy định cụ thể, doanh nghiệp thực hiện đăng ký bản
công bố hợp quy với cơ quan chức năng trước khi đưa hàng hóa ra lưu thông.
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, QG1.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải
V/v thời điểm nộp bản công bố hợp quy đối với thực phẩm NK - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
V/v thời điểm nộp bản công bố hợp quy đối với thực phẩm NK 9 10 981