Ktl-icon-tai-lieu

V/v thu hồi thực phẩm nhập khẩu có nguy cơ nhiểm khuẩn Samonnella

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 224 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3500/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2013

V/v thu hồi thực phẩm nhập khẩu có nguy cơ
nhiểm khuẩn Samonnella

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 217/XNK-TBT ngày 13/6/2013 của Bộ Công Thương
về việc thu hồi thực phẩm nhập khẩu có nguy cơ nhiểm khuẩn Samonnella, theo công văn của
Bộ Công Thương thì gần đây Hoa Kỳ đã thu hồi một số sản phẩm thực phẩm protein chiết xuất
từ đậu tương có nguy cơ nhiễm khuẩn Samonnella, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc tăng cường
kiểm soát chặt chẽ các lô hàng thực phẩm nhập khẩu, trong trường hợp phát hiện lô hàng thực
phẩm của công ty CHS từ Hoa kỳ nhập khẩu, thông báo đến cơ quan kiểm tra an toàn thực phẩm
liên quan để thực hiện biện pháp tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và không làm
thủ tục thông quan lô thực phẩm có trong danh mục sản phẩm bị thu hồi nêu trên (gửi kèm danh
mục sản phẩm).
2. Phối hợp với các đơn vị có liên quan: Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương, Cục An toàn
thực phẩm - Bộ Y tế, Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện các lô hàng thực phẩm nhập khẩu
có tên trong danh mục sản phẩm bị thu hồi.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục XNK - Bộ Công Thương; Cục An tòan thực phẩm - Bộ Y
tế; Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Sản và Thủy sản - Bộ
NN&PTNT (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL(3b)

Vũ Ngọc Anh

PHỤ LỤC
Tên công ty bị thu hồi sản phẩm: CHS Inc

Sản phẩm bị thu hồi:
Product 1: Contex - Textured Soy Protein Concentrates Item No. / Item Description: 3411112 /
Contex 120 Textured Soy Protein, 3411124 / Contex 25 Textured Soy Protein, 3411129 / Contex
31 CL Textured Soy Protein, 3411142 / Contex 120CL IP Textured Soy Protein, 3411144 /
Contex 240 Textured Soy Protein, 3411161 / Contex 25 CLH, 51026 / Contex 25 Textured
NGMO Soy Protein, 52031 / Contex 31 GMO Textured Soy Protein, 52032 / Contex 31 CL
GMO Textured Soy Protein, 52034 / Contex 31PV GMO Textured Soy Protein, 52035 / Contex
31NP GMO Textured Soy Protein, 52121 / Contex 120CL IP Textured Soy Protein, and 52248 /
Contex 240CL GMO Textured Soy Protein.
Product 2: Solbar Q Soy P...
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 3500/TCHQ-GSQL
V/v thu hồi thực phẩm nhập khẩu có nguy cơ
nhiểm khuẩn Samonnella
Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2013
Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 217/XNK-TBT ngày 13/6/2013 của Bộ Công Thương
về việc thu hồi thực phẩm nhập khẩu có nguy cơ nhiểm khuẩn Samonnella, theo công văn của
Bộ Công Thương thì gần đây Hoa Kỳ đã thu hồi một số sản phẩm thực phẩm protein chiết xuất
từ đậu tương có nguy cơ nhiễm khuẩn Samonnella, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc tăng cường
kiểm soát chặt chẽ các lô hàng thực phẩm nhập khẩu, trong trường hợp phát hiện lô hàng thực
phẩm của công ty CHS từ Hoa kỳ nhập khẩu, thông báo đến cơ quan kiểm tra an toàn thực phẩm
liên quan để thực hiện biện pháp tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và không làm
thủ tục thông quan lô thực phẩm có trong danh mục sản phẩm bị thu hồi nêu trên (gửi kèm danh
mục sản phẩm).
2. Phối hợp với các đơn vị có liên quan: Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương, Cục An toàn
thực phẩm - Bộ Y tế, Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện các lô hàng thực phẩm nhập khẩu
có tên trong danh mục sản phẩm bị thu hồi.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục XNK - Bộ Công Thương; Cục An tòan thực phẩm - Bộ Y
tế; Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Sản và Thủy sản - Bộ
NN&PTNT (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL(3b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh
PHỤ LỤC
Tên công ty bị thu hồi sản phẩm: CHS Inc
V/v thu hồi thực phẩm nhập khẩu có nguy cơ nhiểm khuẩn Samonnella - Trang 2
V/v thu hồi thực phẩm nhập khẩu có nguy cơ nhiểm khuẩn Samonnella - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
V/v thu hồi thực phẩm nhập khẩu có nguy cơ nhiểm khuẩn Samonnella 9 10 602