Ktl-icon-tai-lieu

V/v thủ tục hải quan đối với sửa chữa tàu biển cho nước ngoài

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 126 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 481/GSQL-GQ3

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2013

V/v thủ tục hải quan đối với sửa chữa tàu biển
cho nước ngoài

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.
Trả lời công văn số 1539/HQHCM-GSQL ngày 13/5/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích
yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Cục Giám sát quản lý về Hải quan đã đua nội dung thủ tục hải quan đối với tàu biển của các tổ chức, cá nhân nước
ngoài đưa vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, sau đó tàu biển được đưa ra nước ngoài
trả lại cho tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Thông tư thay thế Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ
Tài chính. Trong thời gian chưa ban hành Thông tư thay thế Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ
Tài chính, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định hiện hành.
Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết./.

Nơi nhận:

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (02b).

Nguyễn Nhất Kha

...
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 481/GSQL-GQ3
V/v thủ tục hải quan đối với sửa chữa tàu biển
cho nước ngoài
Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2013
Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.
Trả lời công văn số 1539/HQHCM-GSQL ngày 13/5/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích
yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Cục Giám sát quản lý về Hải quan đã đua nội dung thủ tục hải quan đối với tàu biển của các tổ chức, cá nhân nước
ngoài đưa vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, sau đó tàu biển được đưa ra nước ngoài
trả lại cho tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Thông tư thay thế Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ
Tài chính. Trong thời gian chưa ban hành Thông tư thay thế Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ
Tài chính, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định hiện hành.
Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (02b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha
V/v thủ tục hải quan đối với sửa chữa tàu biển cho nước ngoài - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
V/v thủ tục hải quan đối với sửa chữa tàu biển cho nước ngoài 9 10 916