Ktl-icon-tai-lieu

V/v thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề Hải quan

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 331 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
------Số: 252/BTC-TCCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2013

V/v thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề
Hải quan

Kính gửi: Tổng cục Hải quan
Để giải quyết quyền lợi cho một bộ phận cán bộ, công chức hải quan đã từng có thời gian công
tác ở các ngành nghề được hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định của pháp luật, Bộ Tài chính
có ý kiến như sau:
1. Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành về chế độ phụ cấp thâm niên nghề, đối với các công
chức hải quan có thời gian làm việc trong những ngành, nghề có hưởng phụ cấp thâm niên nghề
trước khi chuyển công tác sang ngành Hải quan được tính cộng dồn thời gian làm việc (không
bắt buộc phải có trên 05 năm) được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh chuyên
ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án, kiểm lâm, kiểm tra Đảng, giáo dục quy
định tại Thông tư 04/2009/TTLT-BNV-BTC ngày 24/12/2009 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ
cấp thâm niên nghề của ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án, kiểm lâm và
Thông tư số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực
hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ
cấp thâm niên nghề nhà giáo.
2. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề Hải quan (có cộng dồn thời gian công tác ở các
ngành, nghề được hưởng phụ cấp thâm niên khác) kể từ ngày 01/01/2013.
3. Đề nghị Tổng cục Hải quan Nghiên cứu trình Bộ sửa đổi Thông tư 40/2003/TT-BTC ngày
05/5/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên hải quan để
đảm bảo sự phù hợp, thống nhất với các quy định chung của Nhà nước về chế độ phụ cấp thâm
niên nghề.
Bộ Tài chính thông báo để Tổng cục Hải quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TCCB(05b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN
BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Hoàng Đức Long

...
BỘ TÀI CHÍNH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 252/BTC-TCCB
V/v thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề
Hải quan
Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2013
Kính gửi: Tổng cục Hải quan
Để giải quyết quyền lợi cho một bộ phận cán bộ, công chức hải quan đã từng có thời gian công
tác ở các ngành nghề được hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định của pháp luật, Bộ Tài chính
có ý kiến như sau:
1. Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành về chế độ phụ cấp thâm niên nghề, đối với các công
chức hải quan có thời gian làm việc trong những ngành, nghề có hưởng phụ cấp thâm niên nghề
trước khi chuyển công tác sang ngành Hải quan được tính cộng dồn thời gian làm việc (không
bắt buộc phải có trên 05 năm) được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh chuyên
ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án, kiểm lâm, kiểm tra Đảng, giáo dục quy
định tại Thông tư 04/2009/TTLT-BNV-BTC ngày 24/12/2009 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ
cấp thâm niên nghề của ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án, kiểm lâm và
Thông tư số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực
hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ
cấp thâm niên nghề nhà giáo.
2. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề Hải quan (có cộng dồn thời gian công tác ở các
ngành, nghề được hưởng phụ cấp thâm niên khác) kể từ ngày 01/01/2013.
3. Đề nghị Tổng cục Hải quan Nghiên cứu trình Bộ sửa đổi Thông tư 40/2003/TT-BTC ngày
05/5/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên hải quan để
đảm bảo sự phù hợp, thống nhất với các quy định chung của Nhà nước về chế độ phụ cấp thâm
niên nghề.
Bộ Tài chính thông báo để Tổng cục Hải quan biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TCCB(05b).
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN
BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
V/v thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề Hải quan - Trang 2
V/v thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề Hải quan - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
V/v thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề Hải quan 9 10 646