Ktl-icon-tai-lieu

V/v Xem xét hồ sơ giao nhiệm vụ đào tạo liên thông cho các cơ sở giáo dục đại học.

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 136 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
TẠO
------Số: 8975/BGDĐT-GDĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

V/v Xem xét hồ sơ giao nhiệm vụ đào tạo liên
thông cho các cơ sở giáo dục đại học.

Kính gửi: - Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được hồ sơ của một số cơ sở giáo dục đại học đề nghị giao nhiệm
vụ đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ đại học; từ
trình độ trung cấp nghề lên trình độ cao đẳng và từ trình độ cao đẳng nghề lên trình độ đại học.
Về việc này, Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:
- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25
tháng 12 năm 2012 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học, có hiệu lực từ ngày 07
tháng 02 năm 2013.
- Các cơ sở giáo dục đại học đã nộp hồ sơ cần rà soát, bổ sung hồ sơ theo quy định của Thông tư
số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 để trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét và
quyết định giao nhiệm vụ sau ngày 07 tháng 2 năm 2013.
Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các cơ sở giáo dục đại học biết và thực hiện.

Nơi nhận:

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Vụ/Cục thuộc BGDĐT (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.

Bùi Văn Ga

...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
TẠO
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 8975/BGDĐT-GDĐH
V/v Xem xét hồ sơ giao nhiệm vụ đào tạo liên
thông cho các cơ sở giáo dục đại học.
Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012
Kính gửi: - Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng.
Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được hồ sơ của một số cơ sở giáo dục đại học đề nghị giao nhiệm
vụ đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ đại học; từ
trình độ trung cấp nghề lên trình độ cao đẳng và từ trình độ cao đẳng nghề lên trình độ đại học.
Về việc này, Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:
- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25
tháng 12 năm 2012 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học, có hiệu lực từ ngày 07
tháng 02 năm 2013.
- Các cơ sở giáo dục đại học đã nộp hồ sơ cần rà soát, bổ sung hồ sơ theo quy định của Thông tư
số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 để trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét và
quyết định giao nhiệm vụ sau ngày 07 tháng 2 năm 2013.
Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các cơ sở giáo dục đại học biết và thực hiện.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Vụ/Cục thuộc BGDĐT (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga
V/v Xem xét hồ sơ giao nhiệm vụ đào tạo liên thông cho các cơ sở giáo dục đại học. - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
V/v Xem xét hồ sơ giao nhiệm vụ đào tạo liên thông cho các cơ sở giáo dục đại học. 9 10 351