Ktl-icon-tai-lieu

Văn bản đề nghị nhận thừa kế

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 419 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ NHẬN THỪA KẾ
Tại Phòng Công chứng số ...... thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công
chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công
chứng),

Tôi là (ghi rõ họ và tên): ...............................................
Sinh ngày: ......./......./...........
Chứng minh nhân dân số: ................cấp ngày ...../....../...... tại ...........…….
Hộ khẩu thường trú:.(Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm
trú)...................................................................................……………………….
Là ……..của ông/bà……………………………………………………….
( ghi rõ quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản)

Theo ………………………………………………………………………..
(ghi rừ giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản)
Nếu nhiều người cùng đề nghị nhận thừa kế thì ghi như sau:

Chúng tôi là :
1. (ghi rõ họ và tên): ...............................................
Sinh ngày: ......./......./...........
Chứng minh nhân dân số: ................cấp ngày ...../....../...... tại ...........…….
Hộ khẩu thường trú:.(Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm
trú)...................................................................................……………………….
Là ……..của ông/bà……………………………………………………….
( ghi rõ quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản)

Theo ………………………………………………………………………..
(ghi rừ giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản)

2. (ghi rõ họ và tên): ...............................................
Sinh ngày: ......./......./...........
Chứng minh nhân dân số: ................cấp ngày ...../....../...... tại ...........…….
Hộ khẩu thường trú:.(Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm
trú)...................................................................................……………………….
Là ……..của ông/bà……………………………………………………….
( ghi rõ quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản)

Theo ………………………………………………………………………..
(ghi rừ giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản)

3. (ghi rõ họ và tên): ...............................................
1
Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số
của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005

Sinh ngày: ......./......./...........
Chứng minh nhân dân số: ................cấp ngày ...../....../...... tại ...........…….
Hộ khẩu thường trú:.(Tr...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ NHẬN THỪA KẾ
Tại Phòng Công chứng số ...... thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công
chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng Phòng Công
chứng),
Tôi là (ghi rõ họ và tên): ...............................................
Sinh ngày: ......./......./...........
Chứng minh nhân dân số: ................cấp ngày ...../....../...... tại ...........…….
Hộ khẩu thường trú:.(Truờng hợp không hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng tạm
trú)...................................................................................……………………….
Là ……..của ông/bà……………………………………………………….
( ghi rõ quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản)
Theo ………………………………………………………………………..
(ghi rừ giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản)
Nếu nhiều người cùng đề nghị nhận thừa kế thì ghi như sau:
Chúng tôi là :
1. (ghi rõ họ và tên): ...............................................
Sinh ngày: ......./......./...........
Chứng minh nhân dân số: ................cấp ngày ...../....../...... tại ...........…….
Hộ khẩu thường trú:.(Truờng hợp không hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng tạm
trú)...................................................................................……………………….
Là ……..của ông/bà……………………………………………………….
( ghi rõ quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản)
Theo ………………………………………………………………………..
(ghi rừ giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản)
2. (ghi rõ họ và tên): ...............................................
Sinh ngày: ......./......./...........
Chứng minh nhân dân số: ................cấp ngày ...../....../...... tại ...........…….
Hộ khẩu thường trú:.(Truờng hợp không hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng tạm
trú)...................................................................................……………………….
Là ……..của ông/bà……………………………………………………….
( ghi rõ quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản)
Theo ………………………………………………………………………..
(ghi rừ giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản)
3. (ghi rõ họ và tên): ...............................................
Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005
của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
1
Văn bản đề nghị nhận thừa kế - Trang 2
Văn bản đề nghị nhận thừa kế - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Văn bản đề nghị nhận thừa kế 9 10 95