Ktl-icon-tai-lieu

VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 444 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 58/VBPC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ
Chúng tôi gồm có:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Chúng tôi là những người thừa kế theo ..................................... (5) của
ông/bà ....................................................................................................................
chết ngày ........../.........../............. theo Giấy chứng tử số .......................................
do Uỷ ban nhân dân ...............................................................................................
cấp ngày ........../........../.............. Chúng tôi thoả thuận về việc phân chia tài sản
thừa kế của ông/bà .......
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ
Chúng tôi gồm có:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Chúng tôi những người thừa kế theo ..................................... (5) của
ông/bà ....................................................................................................................
chết ngày ........../.........../............. theo Giấy chứng tử số .......................................
do Uỷ ban nhân dân ...............................................................................................
cấp ngày ........../........../.............. Chúngi thoả thuận về việc phân chia tài sản
thừa kế của ông/bà ............................................ để lại như sau (7):
.........................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
1
Mẫu số 58/VBPC
VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ - Trang 2
VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ 9 10 840