Ktl-icon-tai-lieu

Văn bản số 2508BXDVP Công bố mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1741 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ XÂY DỰNG
––––
Số: 2508/BXD - VP
V/v: Công bố mẫu hợp
đồng thi công xây dựng
công trình.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007

Kính gửi: - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ.
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước.
1- Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2003 của
Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Xây dựng.
2- Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của
Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Bộ Xây dựng công bố mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình kèm theo
văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc soạn
thảo, đàm phán và quản lý thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo qui
định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ.
Nơi nhận:

- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Sở XD, các Sở có công trình xây dựng chuyên ngành;
- Các Cục, Vụ thuộc Bộ XD;
- Lưu VP, Vụ PC, XL, KTTC, VKTXD. T 400

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
Đinh Tiến Dũng

2

BỘ XÂY DỰNG
––––

Mẫu hợp đồng
THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(Công bố kèm theo văn bản số 2508/BXD-VP ngày 26/11/2007 của Bộ Xây
dựng về việc công bố mẫu hợp đồng xây dựng)

HÀ NỘI, NĂM 2007

3
MỤC LỤC
Phần 1 – Các căn cứ ký kết hợp đồng
Phần 2 – Các điều khoản và điều kiện của hợp đồng
Điều 1. Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên
Điều 2. Các định nghĩa và diễn giải
Điều 3. Các qui định chung
Điều 4. Khối lượng và phạm vi công việc
Điều 5. Giá hợp đồng, Tạm ứng và thanh toán
Điều 6. thay đổi, điều chỉnh giá hợp đồng
Điều 7. tiến độ thi công và thời hạn hoàn thành
Điều 8. quyền và nghĩa vụ chung của Nhà thầu
Điều 9. Quyền và nghĩa vụ chung của Chủ đầu tư
Điều 10. Nhiệm vụ quyền hạn của nhà tư vấn
(Trong trường hợp Chủ đầu tư thuê tư vấn
Điều 11. Nhà thầu phụ được chỉ định
Điều 12. Tạm ngừng và Chấm dứt Hợp đồng bởi Chủ đầu tư
Điều 13. các qui định về việc sử dụng lao động
Điều 14. vật liệu, Thiết bị và tay nghề của Nhà thầu
Điều 15. chạy thử khi hoàn thành
Điều 16. Nghiệm thu của chủ đầu tư
Điều 17. Trách nhiệm đối với các sai sót
Điều 18. đo lường và đánh giá
Điều 19. Tạm ngừng và Chấm dứt Hợp đồng bởi Nhà thầu
Điều 20. Rủi ro và ...
BỘ XÂY DỰNG
––––
Số: 2508/BXD - VP
V/v: Công b mẫu hợp
đồng thi công xây dựng
công trình.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007
Kính gửi: - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ.
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước.
1- Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2003 của
Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của B
Xây dựng.
2- Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của
Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Bộ Xây dựng công bố mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình kèm theo
văn bản này để các quan, tổ chức, cá nhân liên quan sử dụng vào việc soạn
thảo, đàm phán và quản lý thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo qui
định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ.
Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Sở XD, các Sở có công trình xây dựng chuyên ngành;
- Các Cục, Vụ thuộc Bộ XD;
- Lưu VP, Vụ PC, XL, KTTC, VKTXD. T 400
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
Đinh Tiến Dũng
Văn bản số 2508BXDVP Công bố mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn bản số 2508BXDVP Công bố mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Văn bản số 2508BXDVP Công bố mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình 9 10 11