Ktl-icon-tai-lieu

Văn bản thẩm định sản phẩm quảng cáo

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 159 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 2
(Ban hành theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:
/VHCS-QC
V/v thẩm định sản phẩm quảng
cáo

Hà Nội, ngày

tháng

năm 20…

Kính gửi: ………… (tổ chức cá nhân đề nghị thẩm định)
Căn cứ yêu cầu của (tổ chức, cá nhân) về việc thẩm sản phẩm quảng cáo…(tên sản phẩm)
tại đơn đề nghị thẩm định sản phẩm quảng cáo ngày… tháng .. năm …. Sau khi Hội đồng
thẩm định sản phẩm quảng cáo họp xem xét nội dung sản phẩm quảng cáo, Cục Văn hóa
cơ sở (Thường trực Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo) có ý kiến thẩm định như
sau:
1. Sự phù hợp của nội dung sản phẩm quảng cáo với quy định của pháp luật về quảng
cáo.
…
2. Nội dung yêu cầu chỉnh sửa (nếu có)
…
Trên đây là ý kiến thẩm định về sản phẩm quảng cáo, gửi… (Tổ chức, cá nhân yêu cầu
thẩm định) nghiên cứu, chỉnh sửa trước khi quảng cáo./.
CỤC TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, QC(02), (tên người soạn thảo
văn bản thẩm định).

...
Mu s 2
(Ban hành theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)


CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 !"#!$%&#!'
()*
Hà Nội, ngày tháng năm 20…
+,!'-.////01(2(()!3!4!'  !5
6!(278&(9&(:;01(2(()!3!54.<("#!$%&#!'()*/08!"#!$5
=.>!4!'  !"#!$%&#!'()*!'?7/)!'@@!6/@;&A.B.C!'
 !"#!$%&#!'()*D$EFEG!B.H&!'"#!$%&#!'()*I(6!J;
(>"K0LM!'NO(B.C!' !"#!$%&#!'()*5(JPA.Q! !!L
";&
R@O$ST$(:;!B.H&!'"#!$%&#!'()*U.%&7 !(:;$)$V&W4%&#!'
()*@
/
X@B.H&!'78&(9&(Y!"-;0!Q&(J5
/
N8!37V?PA.Q! !4"#!$%&#!'()*'-./01(2(()!3!78&(9&
 !5!'.8!(2&(Y!"-;NLU(A.%&#!'()*@@
Nơi nhận:
LN8!Z
BNLK!'0[\)*()*5Z
2NLK!'0[\)*()*5Z
L&0]X508!!'LM."*=!#*
6!\#! !5@
CỤC TRƯỞNG
Văn bản thẩm định sản phẩm quảng cáo - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Văn bản thẩm định sản phẩm quảng cáo 9 10 263