Ktl-icon-tai-lieu

Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 378 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------VĂN BẢN THỎA THUẬN
KHÔI PHỤC CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CHUNG
CỦA VỢ CHỒNG
Tại Phòng Công chứng số ...... thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công
chứng đựơc thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng công
chứng), chúng tôi gồm:
Ông: ................................................................................................
Sinh ngày: .....................................................................................................
Chứng minh nhân dân số: ....................cấp ngày .................. tại ....................
Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm
trú)
.....................................................................................................................
Bà: .................................................................................................
Sinh ngày: ...................................................................................................
Chứng minh nhân dân số: ....................cấp ngày ............... tại .....................
Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm
trú)
Là vợ chồng theo Giấy đăng ký kết hôn số ......... ngày ............... do Uỷ ban nhân
dân ....... cấp.
Ngày……......, chúng tôi có lập Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ
chồng số….......... ngày….....do ……….. chứng nhận.
Nay, vì lý do:(ghi rõ lý do khôi phục chế độ tài sản chung vợ chồng)
............................................................................................................
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
Chúng tôi thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng như sau:

ĐIỀU 1
TÀI SẢN THUỘC SỞ HỮU RIÊNG CỦA MỖI BÊN
Liệt kê những tài sản thuộc quyền sở hữu riêng của người vợ, người chồng sau khi
khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng đối với tài sản: bất động sản, động sản,
quyền tài sản; mô tả đặc điểm của từng tài sản kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu
(đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu)
...............................................................................................................
..................................................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
VĂN BẢN THỎA THUẬN
KHÔI PHỤC CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CHUNG
CỦA VỢ CHỒNG
Tại Phòng Công chứng số ...... thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công
chứng đựơc thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng Phòng công
chứng), chúng tôi gồm:
Ông: ................................................................................................
Sinh ngày: .....................................................................................................
Chứng minh nhân dân số: ....................cấp ngày .................. tại ....................
Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường t t ghi nơi đăng tạm
trú)
.....................................................................................................................
Bà: .................................................................................................
Sinh ngày: ...................................................................................................
Chứng minh nhân dân số: ....................cấp ngày ............... tại .....................
Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường t t ghi nơi đăng tạm
trú)
vợ chồng theo Giấy đăng kết hôn số ......... ngày ............... do Uban nhân
dân ....... cấp.
Ngày……......, chúng tôi lập Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ
chồng số….......... ngày….....do ……….. chứng nhận.
Nay, vì lý do:(ghi rõ lý do khôi phục chế độ tài sản chung vợ chồng)
............................................................................................................
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
Chúng tôi thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng như sau:
Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng 9 10 931