Ktl-icon-tai-lieu

VẬN HÀNH MÁY LẤY MẪU KHÔNG KHÍ

Được đăng lên bởi hường15213
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 632 lần   |   Lượt tải: 3 lần
QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN

Công ty Cổ phần

Trang: 1/ 4

Bao bì Công nghệ cao

VIPACO

VẬN HÀNH, LÀM VỆ SINH MÁY
LẤY MẨU KHÔNG KHÍ
(AIRPORT MD8)

VĨNH TƯỜNG
Bộ phận: Phòng Kỹ thuật

Mã số:

Ngày ban hành:
21/06/2014

Soạn thảo:

Kiểm tra:

Phê chuẩn:

Ngày 19/06/2014

Ngày 21/06/2014

Ngày 21/06/2014

Trưởng phòng Kỹ thuật

Trưởng phòng ĐBCL

Tổng Giám đốc

Nguyễn Trọng Tuấn

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hà Thị Bích Đào

Nơi nhận:
a.
b.
c.
d.

Phòng Đảm bảo chất lượng
Xưởng Bao bì vô trùng
Xưởng Bao bì không vô trùng
Phòng Kỹ thuật

1. Mục đích, ý nghĩa

QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN

Công ty Cổ phần

Trang: 2/ 4

Bao bì Công nghệ cao

VIPACO

VẬN HÀNH, LÀM VỆ SINH MÁY
LẤY MẨU KHÔNG KHÍ
(AIRPORT MD8)

VĨNH TƯỜNG
Bộ phận: Phòng Kỹ thuật

Mã số:

Ngày ban hành:
21/06/2014

Hướng dẫn cách thức vận hành, làm vệ sinh MÁY LẤY MẨU KHÔNG KHÍ CẦM TAY
(AIRPORT MD8).
2. Phạm vi áp dụng
Xưởng Sản xuất Bao bì.
3. Đối tượng thực hiện
-

Nhân viên kỹ thuật của nhà máy _ Xưởng Sản xuất Bao bì.
Phòng Kỹ thuật: Nhân viên có chuyên môn vận hành, bảo trì sửa chữa.

4. Quy trình thao tác
4.1. Các quy định khi sử dụng
a. Phải lắp lọc gelantin để giử vi sinh trước khi vận hành máy.
b. Phải đeo găng tay và vệ sinh sạch bàn tay trước khi tiếp xúc với máy.
4.2. Vận hành
a. Tháo lắp màng lọc
- Tháo rời bộ phận giử tấm lọc galentin có 2 phần: tấm nắp và tấm đáy

-

giữ tấm đáy và xoay tấm nắp theo chiều kim đồng hồ để tháo ra.
Lắp màng lọc gelantin vào và lắp 2 tấm giử lọc lại, tránh làm kẹt tấm giấy lọc, bọc
bộ giử tấm lọc lại bằng giấy nhôm và đem đi sấy tiệt trùng, không được mở giấy

nhôm ra trước khi đưa đến điểm sử dụng

Công ty Cổ phần

QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN

Trang: 3/ 4

Bao bì Công nghệ cao

VẬN HÀNH, LÀM VỆ SINH MÁY
LẤY MẨU KHÔNG KHÍ
(AIRPORT MD8)

VIPACO

VĨNH TƯỜNG
Bộ phận: Phòng Kỹ thuật

Mã số:

Ngày ban hành:
21/06/2014

b. Nhấn phím On/Start/Stop để khởi động máy, màn hình hiển thị
thiết bị
đã sẳn sàng sử dụng.
c. Nhấn phím On/Start/Stop lần 2 để bắt đầu chạy với các thông số đã cài đặt mặc
định hoặc nhấn lần 3 để dừng lại tại thời điểm bất kỳ.
- Khi máy đang hoạt động, màn hình hiển thị lưu lượng gió lấy mẩu trong suốt quá

-

trình chạy
.
Nhấn phím chọn thông số ↓↑ lần 1, màn hình hiển thị thời gian lấy mẩu gió đang

-

còn
.
Nhấn phím chọn thông số ↓↑ lần 2, màn hình hiển thị lượng pin sạc còn lại phần

trăm
.
d. Thay đổi các thông số cài đặt sẳn:
- Nếu muốn thay đổi các caì đặt sẳn, nhấn phím chọn thông số ↓↑ lần 1, màn hình
hiển thị

phần trăm lượng pin còn lưu.
...
VIPACO

Bao bì Công nghệ cao

 Trang:
VẬN HÀNH, LÀM VỆ SINH MÁY
LẤY MẨU KHÔNG KHÍ
(AIRPORT MD8)
Mã số:
Bộ phận: !"#$%
Ngày ban hành:
&'(&'
Soạn thảo: Kiểm tra: Phê chuẩn:
)*'(&' )&'(&' )&'(&'
+,-!"#$% +,-!./0 123456
$7+8$9 $7:;$ ):/<6.)=
Nơi nhận:
>? !.@3A@=69B,C
A? D,-/>=AEF+G
6? D,-/>=AEHF+G
I? !"#$%
1. Mục đích, ý nghĩa
VẬN HÀNH MÁY LẤY MẪU KHÔNG KHÍ - Trang 2
VẬN HÀNH MÁY LẤY MẪU KHÔNG KHÍ - Người đăng: hường15213
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
VẬN HÀNH MÁY LẤY MẪU KHÔNG KHÍ 9 10 405