Ktl-icon-tai-lieu

Văn kiện báo cáo chính trị của BCH Chi uỷ

Được đăng lên bởi truongthptso2thanuyen-solaichau
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 3826 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Đảng ủy Thị Trấn Tân Uyên
Chi Bộ 11

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Báo cáo chính trị
Ban chấp hành chi ủy Nhiệm kỳ 2010 – 2012
Trình Đại hội chi bộ Nhiệm kì 2012 – 2015
-

Thực hiện hướng dẫn số 01/HD/TW ngày 05 tháng 1 năm 2012 của BCH
Trung ương hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng.
Căn cứ kế hoạch số 07 ngày 06 tháng 8 năm 2012 của Đảng Ủy thị trấn Tân
Uyên V/v tổ chức Đại hội Chi bộ Nhiệm kỳ 2012 – 2015.

Hôm nay ngày 16 tháng 10 năm 2012 Chi bộ 11 tổ dân phố 32 long trọng tổ
chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ đánh giá việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị
nhiệm kỳ 2010 -2012, xây dựng mục tiêu nhiệm vụ 2012 – 2015. Nội dung được
trình trước đại hội dùng các nội dung cơ bản sau:
PHẦN THỨ NHẤT: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ mục tiêu nhiệm kỳ
2010 – 2012
A.Tình hình chung.
Bước vào thực hiện nhiệm kì 2010 – 2012, toàn Đảng bộ thực hiện các nhiệm
vụ chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và là những năm tiếp theo
thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Năm đầu thực hiện bầu cử Đại biểu Quốc
Hội và hội đồng nhân dân 3 cấp đồng thời 1 ngày. Kết quả bước đầu thực hiện nghị
quyết TW4 khóa XI có ý nghĩa hết sức quan trọng ảnh hưởng mạnh mẽ, sức lan tỏa
lớn đối với cán bộ Đảng viên và nhân dân. Với những sự kiện chính trị rộng lớn của
Đất nước là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn đến toàn Đảng toàn Quân, toàn dân ta nói
chung.
Trong địa phương: Đảng bộ Huyện chỉ đạo xây dựng các công trình trọng điểm
như khu hành chính Huyện, chợ Thị trấn, Bệnh viện đa khoa Huyện và hạ tầng các
điểm tái định cư.
Đảng ủy thị trấn Tân Uyên thực hiện chủ trương thí điểm Bí thư chi bộ đồng
thời là chủ tịch UBND thị trấn. Đặc biệt sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền địa
phương, tạo động lực tổ dân phố phát triển đạt kết quả cao về mọi mặt, nhân dân
phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của chi bộ cơ sở.
Tuy nhiên, quá trình đó tổ dân phố còn bộc lộ 1 số khó khăn: dân cư có 310
khẩu, 110 hộ tuy không đông nhưng cơ cấu dân số đời sống đa ngành, đa nghề, mật
độ ở thưa, sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, sản xuất kinh doanh tuy có tăng về số
lượng nhưng dịch vụ mặt bằng có hạn. Về công tác lãnh đạo cán bộ Đảng viên phần

lớn tuổi cao bình quân 67 tuổi, lực lượng tuổi trẻ có học vấn thoát ly, hoạt động xã
hội trên nhiều lĩnh vực còn nhiều khó khăn.
B.Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua.
I.Về tổng quát chung:
Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy thị trấn, nỗ lực của CB Đảng viên và nhân dân
trong tổ dân phố về tốc độ phát triển kinh tế tăng trưởng cao, tổng sản lư...
Đảng ủy Thị Trấn Tân Uyên
Chi Bộ 11
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Báo cáo chính trị
Ban chấp hành chi ủy Nhiệm kỳ 2010 – 2012
Trình Đại hội chi bộ Nhiệm kì 2012 – 2015
- Thực hiện hướng dẫn số 01/HD/TW ngày 05 tháng 1 năm 2012 của BCH
Trung ương hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng.
- Căn cứ kế hoạch số 07 ngày 06 tháng 8 năm 2012 của Đảng Ủy thị trấn Tân
Uyên V/v tổ chức Đại hội Chi bộ Nhiệm kỳ 2012 – 2015.
Hôm nay ngày 16 tháng 10 năm 2012 Chi bộ 11 tổ dân phố 32 long trọng tổ
chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ đánh giá việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị
nhiệm kỳ 2010 -2012, xây dựng mục tiêu nhiệm vụ 2012 2015. Nội dung được
trình trước đại hội dùng các nội dung cơ bản sau:
PHẦN THỨ NHẤT: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ mục tiêu nhiệm kỳ
2010 – 2012
A.Tình hình chung.
Bước vào thực hiện nhiệm 2010 2012, toàn Đảng bộ thực hiện các nhiệm
vụ chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI những năm tiếp theo
thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Năm đầu thực hiện bầu cử Đại biểu Quốc
Hội hội đồng nhân dân 3 cấp đồng thời 1 ngày. Kết quả bước đầu thực hiện nghị
quyết TW4 khóa XI ý nghĩa hết sc quan trọng ảnh hưởng mạnh m, sức lan tỏa
lớn đối với cán bộ Đảng viên nhân dân. Với những sự kiện chính trị rộng lớn của
Đất nước là nguồn c tinh thần to lớn đến toàn Đảng toàn Quân, toàn dân ta nói
chung.
Trong địa phương: Đảng bộ Huyện chỉ đạo xây dựng các công trình trọng điểm
như khu hành chính Huyện, chợ Thị trấn, Bệnh viện đa khoa Huyện hạ tầng các
điểm tái định cư.
Đảng ủy thị trấn Tân Uyên thực hiện chủ trương thí điểm t chi bộ đồng
thời là chủ tịch UBND thtrấn. Đặc biệt sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền địa
phương, tạo động lc t dân phố phát triển đạt kết quả cao về mọi mặt, nhân dân
phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của chi bộ cơ sở.
Tuy nhiên, quá trình đó tổ dân phố còn bộc lộ 1 số khó khăn: dân 310
khẩu, 110 hộ tuy không đông nhưng cấu dân s đời sống đa ngành, đa nghề, mật
độ thưa, sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, sản xuất kinh doanh tuy tăng về số
lượng nhưng dịch v mặt bằng hạn. Về công tác lãnh đạo cán bộ Đảng viên phần
Văn kiện báo cáo chính trị của BCH Chi uỷ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn kiện báo cáo chính trị của BCH Chi uỷ - Người đăng: truongthptso2thanuyen-solaichau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Văn kiện báo cáo chính trị của BCH Chi uỷ 9 10 556