Ktl-icon-tai-lieu

Vận tải đa phương thức

Được đăng lên bởi Ka Ỉn
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 2761 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mục lục

I Tổng quan về Vận tải đa phương thức :
1. Khái quát về vận tải đa phương thức :
1.1 Khái niệm :
Vận tải đa phương thức (Multimodal transport) quốc tế hay còn gọi là vận tải liên
hợp (Conbined transport) là phương thức vận tải hàng hóa bằng ít nhất hai phương thức
vận tải khác nhau trở lên, trên cơ sở một hợp đồng vận tải đa phương thức từ một điểm
ở một nước tới một điểm chỉ định ở một nước khác để giao hàng.
Theo Nghị định số 87/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009:
“Vận tải đa phương thức” là việc vận chuyển hàng hoá bằng ít nhất hai phương
thức vận tải khác nhau trên cơ sở một hợp đồng vận tải đa phương thức.
“Vận tải đa phương thức quốc tế” là vận tải đa phương thức từ nơi người kinh
doanh vận tải đa phương thức tiếp nhận hàng hoá ở Việt Nam đến một địa điểm được chỉ
định giao trả hàng ở nước khác và ngược lại.
1.2

Đặc điểm:

Vận tải đa phương thức quốc tế dựa trên một hợp đồng đơn nhất và được thể hiện
trên một chứng từ đơn nhất (Multimodal transport document) hoặc một vận đơn vận tải
đa phương thức (Multimodal transport Bill of Lading) hay vận đơn vận tải liên hợp
(Combined transport Bill of Lading).
Người kinh doanh vận tải đa phương thức (Multimodal Transport Operator MTO) hành động như người chủ ủy thác chứ không phải như đại lý của người gửi hàng
hay đại lý của người chuyên chở tham gia vào vận tải đa phương thức.
Người kinh doanh vận tải đa phương thức là người phải chịu trách nhiệm đối với
hàng hóa trong một quá trình vận chuyển từ khi nhận hàng để chuyên chở cho tới khi
giao xong hàng cho người nhận kể cả việc chậm giao hàng ở nơi đến.

Như vậy, MTO chịu trách nhiệm đối với hàng hóa theo một chế độ trách nhiệm
(Rigime of Liability) nhất định.
Chế độ trách nhiệm của MTO có thể là chế độ trách nhiệm thống nhất (Uniform
Liabilitty System) hoặc chế độ trách nhiệm từng chặng (Network Liability System) tùy
theo sự thoả thuận của hai bên. (Những khái niệm này tôi sẽ đề cập cụ thể hơn ở phần
sau)
Trong vận tải đa phương thức quốc tế, nơi nhận hàng để chở và nơi giao hàng
thường ở những nước khác nhau và hàng hóa thường được vận chuyển bằng những dụng
cụ vận tải như container, palet, trailer....
Có thể tóm tắt những đặc điểm nổi bật của hình thức vận tải đa phương thức như
sau:


Có ít nhất hai phương thức vận tải khác nhau tham gia.



Chỉ dựa trên một hợp đồng vận tải đơn nhất và một chứng từ duy nhất



Chỉ có một người chịu trách nhiệm về hàng hóa trước người gửi hàng.



Người gửi hàng trả chi phí cho toàn tuyến theo giá thỏa thuận.



Nơi ...
Mục lục
I Tổng quan về Vận tải đa phương thức :
1. Khái quát về vận tải đa phương thức :
1.1 Khái niệm :
Vận tải đa phương thức (Multimodal transport) quốc tế hay còn gọi vận tải liên
hợp (Conbined transport) là phương thức vận tải hàng hóa bằng ít nhất hai phương thức
vận tải khác nhau trở lên, trên sở một hợp đồng vận tải đa phương thức từ một điểm
ở một nước tới một điểm chỉ định ở một nước khác để giao hàng.
Theo Nghị định số 87/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009:
“Vận tải đa phương thức” việc vận chuyển hàng hoá bằng ít nhất hai phương
thức vận tải khác nhau trên cơ sở một hợp đồng vận tải đa phương thức.
“Vận tải đa phương thức quốc tế” vận tải đa phương thức từ nơi người kinh
doanh vận tải đa phương thức tiếp nhận hàng hoáViệt Nam đến một địa điểm được chỉ
định giao trả hàng ở nước khác và ngược lại.
1.2 Đặc điểm:
Vận tải đa phương thức quốc tế dựa trên một hợp đồng đơn nhất được thể hiện
trên một chứng từ đơn nhất (Multimodal transport document) hoặc một vận đơn vận tải
đa phương thức (Multimodal transport Bill of Lading) hay vận đơn vận tải liên hợp
(Combined transport Bill of Lading).
Người kinh doanh vận tải đa phương thức (Multimodal Transport Operator -
MTO) hành động như người chủ ủy thác chứ không phải như đại lý của người gửi hàng
hay đại lý của người chuyên chở tham gia vào vận tải đa phương thức.
Người kinh doanh vận tải đa phương thức người phải chịu trách nhiệm đối với
hàng hóa trong một quá trình vận chuyển từ khi nhận hàng để chuyên chở cho tới khi
giao xong hàng cho người nhận kể cả việc chậm giao hàng ở nơi đến.
Vận tải đa phương thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vận tải đa phương thức - Người đăng: Ka Ỉn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Vận tải đa phương thức 9 10 2