Ktl-icon-tai-lieu

Văn thư

Được đăng lên bởi nguyenthanhtuyen969
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1182 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

ĐƠN VỊ : KHOA NỘI VỤ

Mã hoá: HS/7.5.1B/01/P.ĐT
Ban hành lần: 03
Hiệu lực từ: 19/05/2011
Trang/tổng số trang: 1/17

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
MÔN CÔNG TÁC LƯU TRỮ TÀI LIỆU ĐẢNG, ĐOÀN
VÀ DOANH NGHIỆP
1. Thông tin chung về môn học:
- Mã môn học:
- Áp dụng cho lớp: Cao đẳng Quản trị văn phòng – K47
- Số ĐVHT/tín chỉ: 03
- Học phần thuộc loại:
 Bắt buộc:

 Lựa chọn:
- Các môn học học trước:
+ Lịch sử tổ chức cơ quan Nhà nước Việt Nam
+ Nhập môn lưu trữ học
- Các học phần (môn học/mô đun) kế tiếp:
- Các yêu cầu đối với học phần (môn học/mô đun) (nếu có)
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

Nghe giảng lý thuyết: 39

Làm bài tập trên lớp: 03

Thảo luận: 03

Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...):

Hoạt động theo nhóm:

Tự học:
- Địa chỉ Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần (môn học/mô đun): Bộ môn Quản trị
văn phòng, Khoa Nội vụ
2. Thông tin về giảng viên :

Họ và tên: Quàng Văn Bằng

Chức danh, học hàm, học vị: Cử nhân

Thời gian, địa điểm làm việc: Từ 30/7- 18/11/2012, GĐ 205 B6

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Khoa Nội vụ- 411 Nhà Hiệu bộ

Điện thoại, email: 0972.658.838, bangk52@gmail.com

Các hướng nghiên cứu chính:

Thông tin về trợ giảng (nếu có; họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, e-mail):
3. Mục tiêu của môn học:
3.1. Mục tiêu chung:
- Kiến thức:
+ Nêu và phân tích được khái niệm tài liệu lưu trữ Đảng, Phông lưu trữ Đảng cộng
sản Việt Nam và tài liệu lưu trữ doanh nghiệp;
1

Mã hoá: HS/7.5.1B/01/P.ĐT
Ban hành lần: 03
Hiệu lực từ: 19/05/2011
Trang/tổng số trang: 2/17

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

ĐƠN VỊ : KHOA NỘI VỤ

+ Trình bày được thể loại, nội dung, tính chất, đặc điểm của tài liệu lưu trữ Đảng;
+ Trình bày được hệ thống các kho lưu trữ Đảng, Đoàn;
+ Trình bày được quy trình nghiệp vụ của công tác lưu trữ tài liệu Đảng, Đoàn;
+ Mô tả được loại hình doanh nghiệp, đặc điểm, ý nghĩa, tác dụng và quy trình nghiệp
vụ của tài liệu lưu trữ doanh nghiệp.
- Kỹ năng: Thực hiện được các nghiệp vụ của công tác lưu trữ Đảng, Đoàn và doanh
nghiệp.
- Thái độ, chuyên cần:
+ Yêu thích môn học để từ đó có trách nhiệm với việc học tập của bản thân và với
nghề nghiệp trong tương lai;
+ Sau khi học xong môn học này, người học có nhận thức đúng đắn về các giá trị của
tài liệu Đảng, Đoàn và doanh nghiệp. Từ đó, xác định trách nhiệm của mình với tư cách
là cán bộ lưu trữ đối với công tác thu thập và quản lý loại tài liệu qúy giá này.
3.2. Mục tiêu nhận thức chi tiết:
Phân cấp thành 3 cấp bậc
Bậc 1: Mục tiêu gắn với nội dung...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
ĐƠN VỊ : KHOA NỘI VỤ
Mã hoá: HS/7.5.1B/01/P.ĐT
Ban hành lần: 03
Hiệu lực từ: 19/05/2011
Trang/tổng số trang: 1/17
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
MÔN CÔNG TÁC LƯU TRỮ TÀI LIỆU ĐẢNG, ĐOÀN
VÀ DOANH NGHIỆP
1. Thông tin chung về môn học:
- Mã môn học:
- Áp dụng cho lớp: Cao đẳng Quản trị văn phòng – K47
- Số ĐVHT/tín chỉ: 03
- Học phần thuộc loại:
Bắt buộc:
Lựa chọn:
- Các môn học học trước:
+ Lịch sử tổ chức cơ quan Nhà nước Việt Nam
+ Nhập môn lưu trữ học
- Các học phần (môn học/mô đun) kế tiếp:
- Các yêu cầu đối với học phần (môn học/mô đun) (nếu có)
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
Nghe giảng lý thuyết: 39
Làm bài tập trên lớp: 03
Thảo luận: 03
Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...):
Hoạt động theo nhóm:
Tự học:
- Địa chỉ Khoa/ B n phụ trách học phần (môn học/ đun): B n Quản trị
văn phòng, Khoa Nội vụ
2. Thông tin về giảng viên :
Họ và tên: Quàng Văn Bằng
Chức danh, học hàm, học vị: Cử nhân
Thời gian, địa điểm làm việc: Từ 30/7- 18/11/2012, GĐ 205 B6
Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Khoa Nội vụ- 411 Nhà Hiệu bộ
Điện thoại, email: 0972.658.838, bangk52@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính:
Thông tin về trợ giảng (nếu có; họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, e-mail):
3. Mục tiêu của môn học:
3.1. Mục tiêu chung:
- Kiến thức:
+ Nêu phân tích được khái niệm i liệuu trữ Đảng, Phông u tr Đảng cộng
sản Việt Nam và tài liệu lưu trữ doanh nghiệp;
1
Văn thư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn thư - Người đăng: nguyenthanhtuyen969
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Văn thư 9 10 217