Ktl-icon-tai-lieu

Về công khai tài chính

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2183 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Về công khai tài chính, tài sản nhà nước (Cập nhật đến ngày 30 tháng 9...

http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn/kienthucquanlytaichinh/lists/...

Về công khai tài chính, tài sản nhà nước (Cập nhật đến ngày
30 tháng 9 năm 2010)
1. Công khai tài chính
- Ủy ban nhân dân phường công khai ngân sách nhà nước (chậm nhất sau 60 ngày kể
từ ngày Ủy ban nhân dân quận giao dự toán, phê duyệt quyết toán) theo Thông tư số
03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế
công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình
thực hiện công khai tài chính.
- Các cơ quan, đơn vị công khai (chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày được giao dự
toán, được duyệt quyết toán) theo Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự
toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Lưu ý không chỉ
công khai theo biểu số liệu mà phải công khai một số nội dung chi: Chi mua sắm trang
thiết bị, phương tiện làm việc, chi sửa chữa lớn tài sản cố định, chi hội nghị.
- Các chủ đầu tư thực hiện công khai theo Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày
02/02/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với
việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân
sách nhà nước.
- Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân phường được giao quản lý các quỹ có nguồn
từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân
thực hiện công khai theo Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11/03/2005 của Bộ Tài
chính về việc công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và
các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân.
- Công khai hỗ trợ trực tiếp của ngân sách nhà nước đối với cá nhân, dân cư: Ủy ban
nhân dân phường công khai theo Thông tư số 54/2006/TT-BTC ngày 19/6/2006 của
Bộ Tài chính về hướng dẫn Quy chế công khai tài chính đối với các khoản hỗ trợ trực
tiếp của ngân sách nhà nước đối với cá nhân, dân cư.
- Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân phường sau khi công khai phải gửi báo cáo
kết quả công khai về Phòng Tài chính - Kế hoạch để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân
dân quận và Sở Tài chính.
2. Công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
a) Phạm vi áp dụng: Nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng, phương tiện đi lại, tài
sản khác được quy định là tài sản cố định (hữu hình) theo quy định của nhà nước về
chế độ quản lý tài sản cố định được hình thành từ nguồn ngân sách, có nguồn gốc
ngân sá...
V ng khaii chính,i sn nhà nước (Cp nht đến ngày
30 tháng 9 năm 2010)
1. Công khai tài chính
- y ban nhân n phường ng khai nn sách nhà nước (chm nht sau 60 ngày k
t ngày y ban nhân dân qun giao d tn, phê duyt quyết toán) theo Thông tư s
03/2005/TT-BTC ny 06/01/2005 ca B i chính hướng dn thc hin quy chế
công khai tài chính đối vi các cp nn sách nhà nước và chế độ báo o tình hình
thc hin ng khai tài chính.
- Các cơ quan, đơn v ng khai (chm nht sau 30 ngày k t ny được giao d
tn, được duyt quyết toán) theo Thông tư s 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 ca
B Tài chính hướng dn thc hin quy chế ng khai tài chính đối vi c đơn v d
toán ngân sách và c t chc được ngân sách nhà nước h tr. Lưu ý không ch
công khai theo biu s liu mà phi ng khai mt s ni dung chi: Chi mua sm trang
thiết b, phương tin làm vic, chi sa cha ln tài sn c định, chi hi ngh.
- Các ch đầu tư thc hin ng khai theo Thông tư s 10/2005/TT-BTC ngày
02/02/2005 ca B Tài chính hướng dn thc hin quy chế ng khai tài chính đối vi
vic phân b, qun lý s dng vn đầu tư xây dng cơ bn thuc ngun vn ngân
sách nhà nước.
- Các cơ quan, đơn v, y ban nhân n phường được giao qun lý các qu ngun
t ngân sách nhà nước và c qu có ngun t c khon đóng góp ca nhân dân
thc hin ng khai theo Thông tư s 19/2005/TT-BTC ngày 11/03/2005 ca B Tài
chính v vic công khai tài chính đối vi c qu có ngun t ngân sách nhà nước
các qu ngun t các khon đóng góp ca nhân n.
- ng khai h tr trc tiếp ca nn sách nhà nước đối vi nhân, n cư: y ban
nhân n phường ng khai theo Thông tư s 54/2006/TT-BTC ny 19/6/2006 ca
B Tài chính v hướng dn Quy chế ng khai tài chính đối vi các khon h tr trc
tiếp ca nn sách nhà nước đối vi nhân, n cư.
- Các cơ quan, đơn v, y ban nhân n phường sau khi ng khai phi gi o cáo
kết qu ng khai v Phòng i chính - Kế hoch để tng hp báo o y ban nhân
n qun và S i chính.
2. Công khai qun , s dng tài sn nhà nước
a) Phm vi áp dng: Nhà, vt kiến trúc, ng trình xây dng, phương tin đi li, tài
sn khác được quy định là tài sn c định (hu hình) theo quy định ca nhà nước v
chế độ qun lý tài sn c định được hình thành t ngun ngân sách, có ngun gc
ngân sách; tài sn hàng vin tr, quà biếu, tng cho ca các t chc, nhân trong
và ngoài nước; tài sn được xác lp quyn s hu ca Nhà nước theo quy định ca
pháp lut, được Nhà nước giao cho các cơ quan, đơn v, t chc qun lý, s dng.
b) Hình thc ng khai:
- Công b trong các k hp thường niên ca cơ quan, t chc, đơn v.
- Phát hành n phm.
- Niêm yết công khai ti tr s làm vic ca cơ quan, t chc, đơn v.
- Thông báo bng văn bn đến cơ quan, t chc, đơn v, nhân liên quan.
c) Ni dung ng khai:
V công khai tài chính,i sn nhà nước (Cp nht đến ngày 30 tháng 9...
http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn/kienthucquanlytaichinh/lists/...
1 of 2
11/23/2010 1:57 PM
Về công khai tài chính - Trang 2
Về công khai tài chính - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Về công khai tài chính 9 10 962