Ktl-icon-tai-lieu

Về điều chỉnh nội dung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 81/2005/QĐ-UB ngày 20 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức đội y tế dự phòng quận - huyện và Trạm y tế phường - xã, thị trấn

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 137 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
–––––––
Số: 13 /2010/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––––––
TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về điều chỉnh nội dung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 81/2005/QĐ-UB
ngày 20 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về
chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức đội y tế dự phòng
quận - huyện và Trạm y tế phường - xã, thị trấn
–––––––––

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2001 của
Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 26/2005/QĐ-BYT ngày 09 tháng 9 năm 2005
của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế Dự phòng huyện, quận,
thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Xét đề nghị của Liên Sở Tài chính - Sở Nội vụ - Sở Y tế tại Tờ trình
số 485/TTr-LS/STC-SNV-SYT ngày 13 tháng 01 năm 2010 về thực hiện
chế độ phụ cấp cho cán bộ, viên chức và nhân viên của Trung tâm Y tế
Dự phòng tuyến quận - huyện,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay điều chỉnh khoản 1, Điều 1 Quyết định số 81/2005/QĐ-UB
ngày 20 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về chế độ
phụ cấp đối với cán bộ, công chức đội y tế dự phòng tuyến quận - huyện và
trạm y tế phường - xã, thị trấn, như sau:
1. Phụ cấp cho cán bộ, viên chức và nhân viên Trung tâm Y tế
Dự phòng quận - huyện: 220.000 đồng/người/tháng.
Thời gian áp dụng: kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

2

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc
Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Kho bạc
Nhà nước thành phố, Thủ trưởng các Sở ngành thành phố có liên quan,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Giám đốc Trung tâm Y tế
Dự phòng quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Các Ban HĐND. TP;
- VPUB: các PVP; Các Phòng CV, TTCB;
- Lưu: VT, (VX/Nh) HL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hứa Ngọc Thuận

...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––– –––––––––––––––––––––––––––
Số: 13 /2010/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH
Về điều chỉnh nội dung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 81/2005/QĐ-UB
ngày 20 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về
chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức đội y tế dự phòng
quận - huyện và Trạm y tế phường - xã, thị trấn
–––––––––
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
n c Luật T chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nn n
ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cNghđịnh s93/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2001 của
Chính phủ vphân cấp quản một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 26/2005/QĐ-BYT ngày 09 tháng 9 năm 2005
của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn cấu tổ chức của Trung tâm Y tế D phòng huyện, quận,
thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Xét đề nghị của Liên STài chính - SNội v- Sở Y tế tại Tờ trình
số 485/TTr-LS/STC-SNV-SYT ngày 13 tháng 01 năm 2010 về thực hiện
chế độ phụ cấp cho cán bộ, viên chức nhân viên của Trung tâm Y tế
Dự phòng tuyến quận - huyện,
QUYẾT ĐỊNH:
Điu 1. Nay điu chnh khon 1, Điu 1 Quyết đnh s 81/2005/QĐ-UB
ngày 20 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về chế đ
phụ cấp đối với cán bộ, công chức đội y tế dự phòng tuyến quận - huyện và
trạm y tế phường - xã, thị trấn, như sau:
1. Ph cấp cho n bộ, viên chức nn viên Trung tâm Y tế
Dự phòng quận - huyện: 220.000 đồng/người/tháng.
Thời gian áp dụng: kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Về điều chỉnh nội dung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 81/2005/QĐ-UB ngày 20 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức đội y tế dự phòng quận - huyện và Trạm y tế phường - xã, thị trấn - Trang 2
Về điều chỉnh nội dung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 81/2005/QĐ-UB ngày 20 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức đội y tế dự phòng quận - huyện và Trạm y tế phường - xã, thị trấn - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Về điều chỉnh nội dung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 81/2005/QĐ-UB ngày 20 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức đội y tế dự phòng quận - huyện và Trạm y tế phường - xã, thị trấn 9 10 407