Ktl-icon-tai-lieu

Về việc chuyển chủ đầu tư Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 136 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------

Số: 1404/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chuyển chủ đầu tư Dự án xây dựng
Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc
_________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội tại công văn
số 3132/XD ngày 30 tháng 6 năm 2008 về phương án chủ đầu tư, quản lý Dự
án xây dựng Đại học Quốc gia tại Hoà Lạc và ý kiến của Bộ Xây dựng tại
công văn số 1109/BXD-HĐXD ngày 11 tháng 6 năm 2008,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển chủ đầu tư Dự án xây dựng Đại học Quốc gia tại Hoà
Lạc nêu tại văn bản số 181/CP-KG ngày 21 tháng 02 năm 2003 của Thủ
tướng Chính phủ từ Đại học Quốc gia Hà Nội sang cho Bộ Xây dựng.
Điều 2.
a) Giao Bộ Xây dựng và Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp, tổ chức
thực hiện việc bàn giao chủ đầu tư xây dựng dự án nêu trên trong thời hạn
không quá 45 ngày theo đúng quy định hiện hành.
b) Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Hà
Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình và các cơ quan liên quan có trách nhiệm
phối hợp với Bộ Xây dựng và Đại học Quốc gia Hà Nội để xử lý, giải quyết
các vấn đề có liên quan đến công tác bàn giao chủ đầu tư theo Quyết định này.
c) Bộ Xây dựng thống nhất với Đại học Quốc gia Hà Nội về phương
thức phối hợp chỉ đạo thực hiện Dự án, việc thành lập Ban Quản lý dự án và
các vấn đề liên quan để bảo đảm việc triển khai Dự án đáp ứng các yêu cầu
đặt ra đối với Đại học Quốc gia Hà Nội.
Bộ Xây dựng chủ trì cùng Đại học Quốc gia Hà Nội và các cơ quan
liên quan chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại
Hòa Lạc.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương và Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;

ký
- Viện Kiể...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------
Số: 1404/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH
Về việc chuyển chủ đầu Dự án xây dựng
Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc
_________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Giám đốc Đại học Quốc gia Nội tại công văn
số 3132/XD ngày 30 tháng 6 năm 2008 về phương án chủ đầu tư, quản Dự
án xây dựng Đại học Quốc gia tại H Lạc và ý kiến của B Xây dựng tại
công văn số 1109/BXD-XD ngày 11 tháng 6 năm 2008,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuyển chủ đầu Dán xây dựng Đại học Quốc gia tại H
Lạc nêu tại văn bản s 181/CP-KG ngày 21 tháng 02 năm 2003 của Thủ
tướng Chính phủ từ Đại học Quốc gia Hà Nội sang cho Bộ Xây dựng.
Điều 2.
a) Giao B Xây dựng Đại học Quốc gia Nội phối hợp, t chức
thực hiện việc n giao chủ đầu tư xây dựng d án nêu trên trong thời hạn
không quá 45 ngày theo đúng quy định hiện hành.
b) Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thành ph
Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình các quan liên quan trách nhiệm
phối hợp với Bộ Xây dựng Đại học Quốc gia Nội để xử lý, giải quyết
các vấn đề có liên quan đến công tác bàn giao chủ đầu tư theo Quyết định này.
c) Bộ Xây dựng thống nhất với Đại học Quốc gia Nội về phương
thức phối hợp chỉ đạo thực hiện Dự án, việc thành lập Ban Quản dự án
các vấn đề liên quan để bảo đảm việc triển khai Dự án đáp ứng các yêu cầu
đặt ra đối với Đại học Quốc gia Hà Nội.
Bộ y dựng ch trì ng Đại học Quốc gia Nội các quan
liên quan chỉ đạo đẩy nhanh tiến đ xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại
Hòa Lạc.
Điều 3. Quyết địnhy có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Về việc chuyển chủ đầu tư Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc - Trang 2
Về việc chuyển chủ đầu tư Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Về việc chuyển chủ đầu tư Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc 9 10 944