Ktl-icon-tai-lieu

Về việc đổi tên Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục thành Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 154 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_______

Số: 1685/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Về việc đổi tên Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
thành Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục
thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
__________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục thành
Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục có tư cách pháp nhân, có
con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để giao dịch theo quy
định của pháp luật.
Điều 2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể chức năng,
nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên chế của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ
sở giáo dục.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. Bãi bỏ
các quy định trước đây trái với Quyết định này.

2

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCB (5b).Hà

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Đã ký

Nguyễn Thiện Nhân

...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_______
Số: 1685/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________________________
Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH
Về việc đổi tên Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
thành Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục
thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
__________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của
Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 m 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của
Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đổi tên Cục Nhà giáo Cán b quản giáo dục thành
Cục Nhà giáo và n b quản lý cơ sgiáo dục thuộc B Giáo dc và Đào tạo.
Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục có tư cách pháp nhân, có
con dấu được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để giao dịch theo quy
định của pháp luật.
Điều 2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định cụ thể chức ng,
nhiệm vụ, cơ cấu tổ chứcbiên chế của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ
sở giáo dục.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. Bãi bỏ
các quy định trước đây trái với Quyết định này.
Về việc đổi tên Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục thành Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trang 2
Về việc đổi tên Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục thành Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Về việc đổi tên Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục thành Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo 9 10 54