Ktl-icon-tai-lieu

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 164 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 171/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH THÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020 và Quyết định
số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện và thủ
tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học;
Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
ban hành Điều lệ trường đại học;
Căn cứ Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục và Quyết định số
63/2011/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung
một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục ban hành theo Quyết
định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ quyết định số 702/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc
chuyển đổi loại hình của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh từ loại
trường dân lập sang loại hình trường tư thục;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đổi tên Trường Đại học kỹ thuật Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Đại
học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở giáo dục đại học tư thục, có
tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động
của trường đại học tư thục ban hành theo Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm
2009 và Quyết định số 63/2011/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hiệu trưởng Trường Đại
học Kỹ thuật Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi n...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 171/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH THÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020 và Quyết định
số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện và thủ
tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học;
Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
ban hành Điều lệ trường đại học;
Căn cứ Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục và Quyết định số
63/2011/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung
một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục ban hành theo Quyết
định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ quyết định số 702/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc
chuyển đổi loại hình của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh từ loại
trường dân lập sang loại hình trường tư thục;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đổi tên Trường Đại học kỹ thuật Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Đại
học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh.
VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - Trang 2
VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 9 10 430