Ktl-icon-tai-lieu

Về việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Tây thành Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 190 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1647/QĐ-TTg

_____________________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Về việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Tây
thành Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội
__________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 thánh 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình
số 445/TTr-BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2008 về việc đổi tên Trường Đại
học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Tây thành Trường Đại học Sư phạm Thể
dục Thể thao Hà Nội,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Tây
thành Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.
Điều 2. Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội là cơ sở giáo
dục đại học, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội hoạt động theo Điều
lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg
ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực

2

thuộc Trung ương và Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao
Hà Tây chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính QG;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Trường ĐHSP Thể dục Thể thao Hà Tây ;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b). M

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Đã ký

Nguyễn Thiện Nhân

...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
________
Số: 1647/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH
Về việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thaoTây
thành Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội
__________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 thánh 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đ nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo tại tờ trình
số 445/TTr-BGT ngày 29 tháng 9 năm 2008 về việc đổi tên Trường Đại
học phạm Thể dục Thể thao Tây thành Trường Đại học phạm Thể
dục Thể thao Hà Nội,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đổi tên Trường Đại học phạm Thể dục Thể thao Tây
thành Trường Đại học phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.
Điều 2. Trường Đại học phạm Thể dục Thể thao Nội sở giáo
dục đại học, có tư cách pháp nhân, có con dấu tài khoản riêng.
Trường Đại học phạm Thể dục Thể thao Nội hoạt động theo Điều
lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg
ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thinh kể từ ngày ký.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, Thủ trưởng
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
Về việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Tây thành Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội - Trang 2
Về việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Tây thành Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Về việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Tây thành Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội 9 10 728