Ktl-icon-tai-lieu

Về việc phê duyệt Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020"

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 432 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
__________________

Số: 1400/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Đề án "Dạy và học ngoại ngữ
trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020"
___________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Nghị định số 75/2006/NĐ-CP
ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Giáo dục;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục
quốc dân giai đoạn 2008 – 2020" với những nội dung chính như sau:
I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung
Đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục
quốc dân, triển khai chương trình dạy và học ngoại ngữ mới ở các cấp học,
trình độ đào tạo, nhằm đến năm 2015 đạt được một bước tiến rõ rệt về trình
độ, năng lực sử dụng ngoại ngữ của nguồn nhân lực, nhất là đối với một số
lĩnh vực ưu tiên; đến năm 2020 đa số thanh niên Việt Nam tốt nghiệp trung
cấp, cao đẳng và đại học có đủ năng lực ngoại ngữ sử dụng độc lập, tự tin
trong giao tiếp, học tập, làm việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa
văn hóa; biến ngoại ngữ trở thành thế mạnh của người dân Việt Nam, phục vụ
sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Triển khai thực hiện chương trình giáo dục 10 năm, bắt đầu từ lớp 3 môn ngoại
ngữ bắt buộc ở các cấp học phổ thông. Từ năm 2010 – 2011 triển khai dạy ngoại ngữ
theo chương trình mới cho khoảng 20% số lượng học sinh lớp 3 và mở rộng dần quy
mô để đạt khoảng 70% vào năm học 2015 – 2016; đạt 100% vào năm 2018 – 2019;

2

b) Triển khai chương trình đào tạo tăng cường môn ngoại ngữ đối với giáo
dục nghề nghiệp cho khoảng 10% số lượng học sinh dạy nghề, trung cấp
chuyên nghiệp vào năm học 2010 – 2011, 60% vào năm 2015 – 2016 và đạt
100% vào năm học 2019 – 2020;
c) Triển khai chương trình đào tạo tăng cường môn ngoại ngữ đối với giáo
dục đại học (cả các cơ sở đào tạo chuyên ngữ và không chuyên ngữ) cho
khoảng 10% số lượng sinh viên cao đẳng, đại học vào năm học 2010 – 2011;
60% vào năm học 2015 – 2016 và 100% vào năm 2019 – 2020;
d) Đổi mới việc dạy và học ngoại ngữ trong chương trình giáo dục thường
xuyên với nội dung, chương trình đào tạo phù hợp với các cấp học, trình độ
đào tạo, góp phần tích cực vào công t...
TH TƯNG CHÍNH PH
__________________
Số: 1400/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CH NGA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________
Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Đề án "Dạy và học ngoại ngữ
trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020"
___________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn c Lut Giáo dc ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Nghđnh s 75/2006/NĐ-CP
ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Giáo dục;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Phê duyệt Đề án "Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục
quốc dân giai đoạn 2008 – 2020" với những nội dung chính như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Đổi mới toàn diện việc dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục
quốc dân, triển khai chương trình dạy học ngoại ngữ mới các cấp học,
trình độ đào tạo, nhằm đến m 2015 đạt được một bước tiến rệt về trình
độ, năng lực sử dụng ngoại ngữ của nguồn nhân lực, nhất đối với một số
lĩnh vực ưu tiên; đến năm 2020 đa số thanh niên Việt Nam tốt nghiệp trung
cấp, cao đẳng đại học đ năng lực ngoại ngữ sử dụng độc lập, tự tin
trong giao tiếp, học tập, làm việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa
văn hóa; biến ngoại ngữ trở thành thế mạnh của người dân Việt Nam, phục vụ
sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Trin khai thc hin chương trình giáo dc 10 năm, bt đu tlp 3 môn ngoi
ngbt buc các cp hc ph thông. T năm 2010 2011 trin khai dy ngoi ng
theo chương trình mi cho khong 20% s lưng hc sinh lp 3 và m rng dn quy
mô đ đt khong 70% vào năm hc 2015 2016; đt 100% vào năm 2018 2019;
Về việc phê duyệt Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Về việc phê duyệt Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020" - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Về việc phê duyệt Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020" 9 10 449