Ktl-icon-tai-lieu

Về việc thành lập Trường Đại học Thành Đô trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghệ Thành Đô

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 160 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

Số: 679/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Trường Đại học Thành Đô trên cơ sở nâng cấp Trường Cao
đẳng Công nghệ Thành Đô
--------------------THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường Đại học, Cao đẳng giai
đoạn 2006 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ
tướng Chính phủ về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập,
chia, tách, giải thể trường Đại học;
Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 243/TT-BGDĐT
ngày 21 tháng 4 năm 2009 về việc thành lập Trường Đại học Thành Đô trên cơ sở
nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghệ Thành Đô,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép thành lập Trường Đại học Thành Đô trên cơ sở nâng cấp
Trường Cao đẳng Công nghệ Thành Đô, Thành phố Hà Nội.
Điều 2. Trường Đại học Thành Đô là cơ sở giáo dục Đại học tư thục, có tư
cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
Điều 3. Trường Đại học Thành Đô hoạt động theo quy chế tổ chức và hoạt
động của Trường Đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 61/2009/QĐTTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
1

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương và Trường Cao đẳng Công nghệ Thành Đô chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
TW;
- Văn phòng Trung ương và các ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc
hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu
niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(đã ký)
Nguyễn Thiện Nhân

- Kiểm toán Nhà nước;
- UB TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Trường Cao đẳng Công nghệ Thành Đô;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các
Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
-...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------
Số: 679/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Trường Đại học Thành Đô trên cơ sở nâng cấp Trường Cao
đẳng Công nghệ Thành Đô
---------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường Đại học, Cao đẳng giai
đoạn 2006 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ
tướng Chính phủ về điều kiện thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập,
chia, tách, giải thể trường Đại học;
Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 243/TT-BGDĐT
ngày 21 tháng 4 năm 2009 về việc thành lập Trường Đại học Thành Đô trên sở
nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghệ Thành Đô,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép thành lập Trường Đại học Thành Đô trên sở nâng cấp
Trường Cao đẳng Công nghệ Thành Đô, Thành phố Hà Nội.
Điều 2. Trường Đại học Thành Đô sở giáo dục Đại học thục,
cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
Điều 3. Trường Đại học Thành Đô hoạt động theo quy chế tổ chức hoạt
động của Trường Đại học thục ban hành kèm theo Quyết định số 61/2009/QĐ-
TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
1
Về việc thành lập Trường Đại học Thành Đô trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghệ Thành Đô - Trang 2
Về việc thành lập Trường Đại học Thành Đô trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghệ Thành Đô - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Về việc thành lập Trường Đại học Thành Đô trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghệ Thành Đô 9 10 594